Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Centenar:
Tzara înainte de Tzara de Mihai Zamfir

Aniversări centenare ale Avangardelor se profilează la orizont: una dintre cele mai însemnate poartă semn românesc şi are luna februarie 1916 drept punct de referinţă. Se ivea atunci Tristan Tzara (1896-1963).

A însemnat avangarda un moment important al literaturii româneşti din secolul XX sau un simplu episod pitoresc? A marcat ea Interbelicul în chip durabil ori s-a rezumat la o operaţiune de marketing cultural? Iată întrebări la care istoria noastră literară a răspuns mai degrabă evaziv, şovăind între soluţii contradictorii. Interdicţia absolută lansată asupra avangardei imediat după instaurarea puterii comuniste, expulzarea în neant a tot ce amintea de această mişcare a provocat o falie greu de depăşit: este şi explicaţia pentru fervoarea cu care critica noastră a îmbrăţişat avangarda – imediat ce condiţiile politice au devenit mai permisive.

Compensaţie pentru nedreptatea suferită, aceasta s-a văzut repusă în drepturi şi comentată superlativ; apar primele antologii cuprinzătoare (Saşa Pană în 1969 şi Marin Mincu în 1983), prima monografie compactă şi solidă (a lui Ion Pop, în 1969), primele sinteze ce îi includeau pe avangardişti, toate pătrunse de dorinţa legitimă a reabilitării. Astăzi, ecourile strigătelor de entuziasm s-au estompat; aprecierea exactă a acestui episod din literatura noastră interbelică rămîne să fie făcută.

Ca pretutindeni în Europa, avangardismul a încercat şi la noi să întreprindă cel mai (aparent) simplu lucru, dar în realitate cel mai complicat cu putinţă: să anuleze tradiţia literară creînd o literatură total diferită de ceea ce ea fusese pînă atunci. Operaţiune himerică: secondînd de aproape modelul francez, într-un impresionant paralelism, românii au început şi ei printr-o spectaculoasă acţiune de demolare. Era primul pas! Întrucît, ca şi în cazul francez, avangarda noastră avea să se afirme mai ales în poezie şi în „manifeste literare”, adică în radicale programe teoretice şi în declaraţii de intenţie, poezia tradiţională s-a oferit drept obiect predilect al distrugerii. Şi deoarece prozodia clasică materializa cea mai vizibilă marcă a poeticii europene, primele semne lansate de avangardişti au luat forma versului alb şi a versului liber, a plurimetriei, a renunţării la strofă şi chiar a renunţării la ritm.

De la primele încercări ale adolescenţilor I.Iovanache (viitorul Ion Vinea) şi Samyro (viitorul Tristan Tzara) în revista scoasă de ei „Simbolul” (1912) şi pînă la primele versuri nonconformiste ale lui B.Fundoianu, pornirea spre anularea prozodiei curente devine generală. Se va accentua în paginile „Contimporanului” lui I.Vinea (începînd cu 1922) şi sub pana poeţilor care au editat revistele „75 HP” (1924), „Punct” (1924-1925), „Integral” (1925-1927), „Unu” (din 1928), ca şi celelalte publicaţii suprarealiste.

Programele teoretice ale contestatarilor, care nu angajau pe nimeni în afara autorilor lor, marchează o dată în evoluţia gîndirii noastre literare. Literatura concretă produsă în acest context a reprezentat însă mai degrabă un eşec: cele cîteva poeme avangardiste ingenioase nu salvează proiectul global, care nu a lăsat în Interbelic nici o urmă profundă. Explicaţia e simplă: experienţa suprarealistă s-a dovedit a fi fost la noi cu totul prematură. Aşa cum a demonstrat Mihai Dinu în monografiile sale închinate prozodiei româneşti (E uşor a scrie versuri..., 2004 şi Mică metodă de liră pentru începători, 2014), limba franceză posedă doar 512 rime posibile, din cauza accentului obligatoriu al cuvintelor pe ultima silabă. De durată aproape milenară, poezia franceză a exploatat pînă la saţietate cele 512 rime posibile, aşa încît, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, senzaţia de epuizare a resurselor pusese stăpînire pe poeţii din Franţa. Trecerea la versul alb şi apoi la cel liber s-a produs la ei în chip natural şi aproape obligatoriu: opt secole şi jumătate de versuri rimate stîmeau în conştiinţa marilor poeţi francezi de la finele secolului al XIXlea legitime îndoieli cu privire la rimă. Eliberarea versului de rigorile muzicii lui finale a marcat adevărata emancipare modernistă.

Nimic de felul acesta în cazul limbii şi al poeziei române. Datorită accentului tonic variabil, româna posedă nu mai puţin de 11.195 (sic!) rime posibile, adică de peste 20 de ori mai multe decît franceza. Luînd în considerare doar rimele oxitone, ca în franceză, numărăm oricum 681 de rime româneşti, cu o treime mai mult faţă de franceză. Să adăugăm că, la începutul secolului XX, istoria poeziei noastre culte se întindea pe doar două secole şi jumătate; înţelegem atunci de ce, la 1910, versificaţia tradiţională putea avea încă, în poezia noastră, un lung viitor. Orice s-ar fi putut spune atunci despre prozodia românească de factură clasică, dar nu că ar fi dat semne de epuizare!

Avangardismul şi-a făcut intrarea fracasantă în literele româneşti de după Primul Război Mondial prin manifestele din „Contimporanul”, „Punct” ori „Integral”. Odată cu scandalul stîmit în jurul unor curente literare numite „suprarealism”, „futurism” ori „integralism”, pe care publicul de la noi nici nu le prea distingea între ele, s-a văzut curînd că pretenţiile de înnoire radicală erau deocamdată fără acoperire; ca şi în Franţa, avangardismul a început să bată pasul pe loc, să se fărîmiţeze. În loc de prăbuşirea totală a vechii literaturi şi de victoria fulgerătoare a noii literaturi, publicul a asistat, amuzat, la producerea unor texte mai degrabă comice şi la fisurarea frontului avangardist. Excluderile din grup şi anatemele aruncate reciproc ajung monedă curentă. Grupul de la „Azi” (1932), condus de Saşa Pană, se dezice violent de predecesori, pentru ca, la rîndul lui, să fie apoi contestat de avangardiştii din jurul lui 1940. Se aplica şi aici reţeta franceză a „demolărilor zgomotoase”, executate după anul 1924, după Primul Manifest Suprarealist. Dincolo de disputele interne ale grupusculelor avangardiste, a fost evident că experienţa era pe cale să eşueze. Adepţii înşişi ai suprarealismului au constatat că înnoirea totală nu rima cu situaţia de fapt a poeziei româneşti din acel moment. Conduşi de propria lor intuiţie, principalii avangardişti români s-au retras, unul cîte unul, din scenă. Realizînd că se înşelaseră asupra contextului cultural în care efectuaseră experienţa lor, ei au părăsit treptat ţara căutînd refugiu acolo unde avangarda se afla încă la ea acasă, adică în Franţa.

Se exilează la început primii experimentalişti, poeţii care adoptaseră noua ordine poetică încă înainte de Primul Război: Tristan Tzara pleacă în Elveţia în 1915, iar B.Fundoianu în Franţa în 1923. Le urmează Mihail Cosma (transformat în Claude Serneţ), violentul iconoclast de la revistele „Punct” şi „Integral”: după ce fusese corespondentul în Italia al acestei din urmă reviste, poetul se fixează în 1927 la Paris, unde va rămînea pînă la sfirşit. Cel mai volubil teoretician din primele reviste contestatare, Ilarie Voronca, alege în 1933 exilul la Paris şi începe, abia după această dată, veritabila sa carieră poetică. Gherasim Luca se găsea în deceniul patru tot la Paris, împreună cu Victor Brauner şi Gellu Naum: va pendula între Paris şi Bucureşti pentru a se fixa definitiv, în 1947, în capitala Franţei. Principalele sale opere, începînd cu Quantitativement aimée (1944), au fost scrise de altfel în franceză. D.Trost, prietenul lui André Breton, are şi el o carieră franco-română: cărţi precum Vision dans le cristal (1945), ca şi bizarul manifest literar Dialectique de la dialectique, redactat în colaborare cu Gherasim Luca (1945), toate în franceză, denotă mutarea efectivă într-o altă cultură. Suprarealiştii care n-au avut curajul ori şansa de a pleca în Franţa au trebuit să îndure, în România de după 1947, situaţia de exilaţi interni marginalizaţi (Saşa Pană, Gellu Naum).

Pretenţiile de originalitate absolută în privinţa noii viziuni asupra artei nu s-au justificat; suprarealiştii reluau pe cont propriu o aspiraţie mult mai veche din cultura europeană, aceea a scrierii unei literaturi care să descindă direct din viaţă. Ea aparţinuse, la începutul secolului al XlX-lea, romantismului german şi fusese preluată apoi de Rimbaud ori Lautréamont. Sub o formă extremă, ea denumea însăşi obsesia mallarméeană, cea a fatalului decalaj între viaţă şi reprezentarea ei în scris, între concept şi fonemele necesare reprezentării lui scrise. Dificultatea insurmontabilă a transmiterii unei realităţi prin scris l-a chinuit toată viaţa pe autorul După-amiezei unui faun, înainte de a deveni preocupare suprarealistă. Numai că, în timp ce romanticii germani sau Mallarmé explorau această perspectivă ca pe o problemă de speculaţie filozofică, avangardiştii îşi propuneau, brutal, suprimarea culturii ca instanţă intermediară între viaţă şi literatură.

Originalitatea teoretică a suprarealismului pare astăzi reductibilă la un singur punct, şi anume la soluţia creării literaturii prin aşa-numitul „dicteu automat”, metodă socotită sigură pentru a face ca literatura să descindă direct din viaţă. Manifestul suprarealist al lui André Breton din 1924 şi ipoteza îndrăzneaţă a dicteului automat rezumă teoria suprarealistă. Manifestele ulterioare, textele polemice, nenumăratele corijări şi precizări aduse principiului central n-au schimbat prea multe. Propunerea suprarealistă pentru o nouă ontologie a scrisului a rămas mereu în suspensie; ca şi măsurarea exactă a automatismului în aşa-numitul „dicteu automat”.

Nu preeminenţa cronologică a ideii de literatură directă a dus la eşecul suprarealismului, ci talentul literar modest al adepţilor lui: demolatorii, în intenţie, ai literaturii tradiţionale s-a întîmplat să fie pigmei pretenţioşi, pe care sarcina anulării culturii europene îi depăşea vizibil. În istoria literară a secolului XX, doar cîteva nume se salvează astăzi din uitarea generală – André Breton şi Louis Aragon, de exemplu, amîndoi însă prin faza lor post-avangardă; dintre suprarealiştii puri şi duri nimeni n-a supravieţuit. Situaţia s-a repetat în literatura noastră, unde urmele suprarealiste trebuie căutate cu atenţie, sub forma unor curiozităţi estetice.

Latura politică a Avangardei nu a jucat nici ea în favoarea mişcării; o parte a suprarealismului s-a lăsat atrasă în orbita comunismului sovietic. Louis Aragon, de exemplu, a îmbinat mostre de poezie înaltă cu însăilări poetice penibile închinate Uniunii Sovietice şi gîndirii unice.

La noi, dincolo de certurile dintre grupusculele contestatare, s-a putut observa de timpuriu alianţa subterană suprarealism-comunism. Gherasim Luca, cripto-comunist încă din paginile revistei „Alge” (1930-1931), semna în 1933, împreună cu Geo Bogza şi Paul Păun, textul intitulat Poezia pe care vrem să o facem, colecţie de banalităţi comunizante, precum aceea că poezia ar trebui să cînte „cea mai recentă istorie” (înţelegem uşor care). Altă mediocritate, St.Roll (Gheorghe Dinu), făcea în 1933 propagandă comunistă în paginile „Cuvîntului liber” şi tindea tot mai mult să considere că veritabila avangardă literară este reprezentată doar de „avangarda socială”.

Ce să mai spunem despre tentativele de aliniere politică a avangardei, precum cea semnată de acelaşi Gherasim Luca, împreună cu D.Trost, sub forma manifestului Dialectique de la dialectique, unde se exalta direct „starea revoluţionară continuă”; alt manifest, mai degrabă politic decît cultural, Critica mizeriei (semnatari Paul Păun, Virgil Teodorescu şi Gellu Naum), apărut în 1945, se alia politicii de stânga a momentului. Nici asemenea texte cu pretenţii teoretice, nici apologia „amorului dialectizat şi materializat” sau proclamarea adeziunii la „metoda revoluţionară relativabsolută” (formulă delicioasă!) nu i-a salvat pe aceşti bieţi intelectuali de interdicţia totală, imediat ce comunismul mult dorit de ei s-a instalat în România. Tentativle lor de a avea o bună relaţie cu cei mai virulenţi inamici ai gîndirii libere ne arată pe ce mînă a încăput pînă la urmă teoria dicteului automat şi a eliberării totale a literaturii.

Din grupul avangardist român, Tristan Tzara a fost cel mai norocos, mai degrabă prin parcursul său biografic decât prin valoarea în sine a poeziei produse de el – cel puţin în limba română. În cadrul literaturii noastre, are avantajul maximei celebrităţi internaţionale. Devenit scriitor-emblemă prin debutul precoce în literatură şi prin crearea mişcării Dada la Ziirich, în 1916, cînd încă nu împlinise 20 de ani, el a tras lozul norocos. După plecarea definitivă din ţară, la 19 ani, poeziile sale româneşti au rămas în paginile revistelor unde văzuseră lumina tiparului sau în posesia unor prieteni; mult mai tîrziu, în 1934, Saşa Pană le va edita sub titlul Primele poeme, atunci cînd renumele poetului francez Tzara fusese deja stabilit, iar versurile româneşti prezentau un fel de preistorie a poeziei sale franceze.

Dadaismul a avut drept principiu contestarea poeziei scrise pînă atunci în Europa, de la lirica medievală la moderniştii finalului de secol XIX. Versurile lui Tzara, atunci cînd era încă elev de liceu şi edita împreună cu Ion Vinea revista juvenilă „Simbolul”, prevedeau doar aproximativ „revoluţia de la Ziirich”. Înainte de a-şi afirma contestarea în limba internaţională a avangardei, Tzara i-a dat o primă formă în limba sa maternă, în română. Versurile lui româneşti cuprind atît revolta contra literaturii momentului, cît şi exemplificarea – ironică şi parodică – a literaturii ce trebuia depăşită. Aceleaşi versuri figurează atît literatura detestată, cît şi maniera în care ea putea fi anulată.

Ar fi greu să găsim acestor versuri o dispunere cronologică: scrise, toate, între 1912 şi 1915, ele rămîn doar premoniţii ale unei cariere poetice îndelungate, desfăşurată ulterior în franceză.

Poezia românească a lui Tzara arată surprinzător de elaborată, de construită şi de savantă, la distanţă enormă de viitorul „dicteu automat”. Prozodia clasică este, ce-i drept, respinsă, dar nu pentru introducerea arbitrarului, deoarece aliteraţiile, rimele interioare, metaforizarea dezlănţuită anunţau un nou fel de discurs poetic, cu reguli deocamdată obscure:

„Coardele inimii dacă mai vibrează
Sunt arcuşul de vioară:
Caii nechează, în pajiştea morilor
de vînt, înnoptează,
Mieii se sting ca îngerii de pază...

Din ospiciu ţipetele năvălesc
Ca şerpii domesticiţi din lada de menajerie,
În vatra sufletului răcorit te-am îmblînzit.
Eşti albă ca liniştea unui şoim împărătesc”.
(La marginea oraşului).

Bucata datează din 1913, cînd poetul avea doar 17 ani, însă instrumentarul poeziei viitoare se afla deja instalat. Cîţiva ani mai tîrziu, acelaşi tip de vers va fi cîştigat în aplomb, despletirea textului se va dovedi totală, asonantele în creştere, iar metaforizarea va atinge noi paliere: 

„Aşa ţi-am apărat mierea cărnii de ţînţari
Şi grădinar cu stropitoare de răcoare eram
Te doream cu întristări de marinar
Am chemat
Luna capul de păpuşă spart
Şi nu te-am deşteptat – şi mi-alergau în sînge armăsari
Eram cerşetor, tu pîine caldă
Eram după boală la spital, era o scrisoare
Şi te aşteptam cu ferestrele deschise
Ce personaje lustruite de porţelan
Am clădit nopţii turnuri de zăpadă”
(Insomnie).

Tzara arată o inexplicabilă atracţie pentru rime, căutîndu-le uneori pe cele mai rare. Doar respectîndu-se scrupulos prozodia tradiţională au luat naştere parodii, precum acest fals descîntec în vers popular cu sentimentalism suburban de sursă Minulescu:

„Zid dărăpănat
Eu m-am întrebat
Astăzi că de ce
Nu s-a spînzurat

Lia, blonda Lie,
Noaptea de-o frînghie...
s-ar fi legănat
ca o pară coaptă [...]

Aş fi pus o scară ?
Şi-aş fi luat-o jos
Ca o pară coaptă
Ca o fată moartă
Şi aş fi culcat-o într-un pat frumos”
(Glas).

Metaforizarea la Tzara ajunge atît de complicată şi de abundentă, încît tinde să se substituie prozodiei tradiţionale; ca singur element conservat din poezie, ea atinge situaţia de „supradeterminare stilistică”, sub forma lanţului de metafore deduse unele dintr-altele, pentru descifrarea cărora e necesară parcurgerea în sens invers a întregului lanţ. Sunt compuse în acest stil poeme destul de întinse, posedînd şi un neaşteptat fir epic. Poezia Duminică, începută cu versul explicativ Vîntul plînge în hornuri cu toată desnădejdea unui orfelinat datează din anul 1915, anul plecării definitive din ţară şi continuă astfel:

„În glasul tău sunt femei bătrîne şi bune
Braţul tău mi-aleargă-n sîn ca un pîrîu
Îmi plac animalele domestice
În menajeria sufletului tău.

Trec în şiruri lungi pe stradă fete de pensionat
Şi în fiece privire-i cîte-o casă părintească
Cu mese bune cu surori mai mici
Cu ghiveciuri de flori la fereastră.”

Specializat în compunerea unor poeme atent meditate, în care fiecare strofă examinează aceeaşi realitate dintr-un unghi diferit, Tzara a scris multă poezie de atmosferă: observăm un scriitor obsedat de lumea provinciei, de casele şi locurile patriarhale, de visul unei existenţe modeste şi integratoare. Nostalgia lumii de calm provincial se manifestă prin aluzii discrete, mici tuşe de culoare ce compun mai degrabă o „poezie în ecou”. În jurul acestei nostalgii gravitează versurile din Vacanţă în provincie, Dumineacă, Verişoară fată de pension, Vino cu mine la ţară etc., poeme variate, în care aluziile se cer descifrate pe rînd. Versurile lui Tzara necesită mereu o a doua lectură:

„Sufletul meu e un zidar care se întoarce de la lucru
Amintire cu miros de farmacie curată
Spune-mi, servitoare bătrînă, ce era odată ca niciodată,
Şi tu verişoară cheamă-mi atenţia cînd o să cînte cucul”
(Vacanţă în provincie).

Mica prăvălioară, munca manuală în spaţii restrînse, bătrîna slujnică – rezervor de poveşti, verişoara (personaj obsedant la Tzara, simbol al erosului naiv, cu uşor parfum de incest), salonul provincial ornat cu un ceas cu cuc, totul se află surprins în detalii minimaliste ce umplu doar o singură strofă. Este tabloul unei lumi simpatice, din care poetul se ştie deja exclus. Relaţia cu iubirea apare rezumată într-un distih memorabil:

„Îmi place dragostea în finul proaspăt cosit cu urzici
Şi prietenia în odăile cu mobile vechi şi mici”
(Insomnie).

Lectura lui Tzara, poetul român, a lui Tzara de dinainte de Tzara, rezervă surprize; în loc să se supună pulsaţiilor psihologice primare, el compune texte de inspiraţie sofisticată. Nu se află încă în posesia unui ideal distructiv, ci dimpotrivă a unuia provincial, rustic şi paseist. Aluzia culturală îi domină versul.

Luciditatea poetului a fost însă mai mare decît sentimentalismul său: a intuit că lumea patriarhală la care aspira îl respinge de fapt; şi atunci finalurile aproape tuturor poemelor sale vor fi dezamăgite, lipsite de iluzii. Nu există poezie românească de Tzara ale cărei ultime versuri să nu reprezinte o brutală coborîre de ton, un prelung Adio adresat tuturor – existenţei provinciale idealizate, iluziei ruraliste, universului familiar. Este chiar un Adio adresat limbii române. Tzara şi-a repudiat global existenţa de pînă atunci, orizonturile limitative, şi se va îndrepta spre altceva, deocamdată necunoscut. Printr-o întoarcere cu 180 de grade renunţă la adolescenţa prelungită şi hotărăşte să înceapă o nouă viaţă.

Ultimul vers din prima sa poezie suna astfel: „să plecăm, să plecăm”. Unde? Oriunde, numai să plecăm. Ceva mai tîrziu, plecarea căpăta formă precisă:
„Plec să mor departe într-un han
Într-un oraş unde să nu mă ştie nimeni
Să fie lîngă mine numai bătrînul cîntec al amintirii”
(Nocturnă).

Spre norocul lui, Tristan Tzara a pornit în călătoria dorită cînd încă nu împlinise 20 de ani. Şi va trăi pînă la 67!

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara