Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

ex libris:
Ibrăileanu, azi de Mircea Anghelescu

G.Ibrăileanu, Opere, vol.I-II, ediţie coordonată şi cronologie de Victor Durnea,
Introducere de Eugen Simion, Academia Română şi Fundaţia Naţională pentru Ştiinţe şi Artă, Bucureşti, 2014, CXXX + 989, 910 pag.

Un interes public pentru opera lui Ibrăileanu era puţin previzibil astăzi, cu toată apariţia acum câţiva ani a unei cărţi convingătoare pe care o dedică Antonio Patraş mai mult romancierului rafinat al vârstei târzii decât criticului pe care-l numeşte, pentru a-şi provoca cititorii, ca fiind „lipsit de personalitate”.

Dar acest interes se manifestă totuşi de vreme ce un editor serios, cum este Victor Durnea (tot ieşean!) şi o serie prestigioasă, cum este aceea publicată sub auspiciile Academiei şi ale Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, i-au dedicat o nouă ediţie, din care au apărut anul trecut primele două volume cuprinzând cărţile sale de critică, eseistică şi istorie literară. Cred că e un prilej binevenit pentru a încerca, pe baza textelor şi a aparatului laborios şi foarte informat al editorului, să lăsăm o clipă noutăţile la zi, imensa bogăţie de sugestii şi provocări ale criticii contemporane, şi să încercăm o asemenea discuţie: ce reprezintă astăzi opera critică şi de istorie literară a lui Ibrăileanu, chiar şi pentru restrânsa categorie a specialiştilor în materie?

Un rapid tur de orizont obţine câteva rezultate oarecum neaşteptate: dacă din generaţia precedentă Călinescu, ieşean cu intermitenţe, vorbeşte de „profunda estetică a lui Ibrăileanu, sclipitoare de intuiţie şi deloc greşită,şcareţ se bizuie pe valoarea absolută a artistului” şi îl apreciază superior deşi îi găseşte mici lipsuri (Spiritul critic ar avea „documentaţia insuficientă şi abuziv interpretată”), mai neaşteptat este că şi Basil Munteanu în apreciata sa Panorama de la littérature roumaine, din 1938, scrie cu preţuire despre el: Spiritul critic este „opera sa de căpătâi”, iar el, „pornit de la un doctrinarism ţărănesc îndeajuns de strâmt... îl lărgeşte încetul cu încetul şi îl traduce în literatură prin concepţia unei specificităţi etnice al cărei apărător necontestat va fi multă vreme”. Tot aşa, Pompiliu Constantinescu apreciază, într-un profil publicat la moartea criticului, că „venind după Maiorescu şi Gherea, Ibrăileanu îi continuă şi-i conciliază, deşi descinde şi el din afara criticei, dintr-o mişcare de idei politice... sistemul critic al lui Ibrăileanu este cristalizat în Spiritul critic, opera lui capitală”, iar peste şase ani ridică miza, considerând că „Ibrăileanu nu e un antijunimist în ordine estetică, dar nici în practica lui critică..., cum va fi sămănătoristul Iorga” şi că, „dintre criticii imediat postmaioresciani între care fac parte şi d.Mihail Dragomirescu şi d.E. Lovinescu, G. Ibrăileanu este primul glosator interesant al valorilor estetice junimiste... În evoluţia criticii de analiză, G. Ibrăileanu apare astăzi mult mai aproape de T. Maiorescu decât propriii lui discipoli şi mult mai îndepărtat de Gherea...” (ambele în Scrieri, vol.III, p.203 şi 401). Nu este de mirare că pus astfel în umbra lui Ibrăileanu, Lovinescu va reveni şi va exprima cu lipsa de consideraţie dintotdeauna (singura poziţie critică fără nici un fel de rezervă dintre toate cele apărute după moartea criticului), în Întâia generaţie postmaioresciană din 1942: „după ce a făcut teoretic şi practic critică socială... G. Ibrăileanu şi-a închinat modestele lui strădanii analizei câtorva valori junimiste... neavând nici o cultură istorică, criticul nu s-a putut ocupa de valorile trecutului. Faptul de a fi analizat câţiva scriitori junimişti nu stabileşte nici un fel de filiaţie între dânsul şi T. Maiorescu”.

În generaţia postbelică, aprecierile sunt deformate de situaţia politică, Ibrăileanu fiind revendicat de noua dictatură ca un precursor ideologic, cu limitele lui desigur, căci el „se menţine ... în limitele orizontului mic-burghez, rămâne izolat de frământările epocii” (D. Micu, Început de secol, 1970, p.219). De o apreciere liberă se poate vorbi doar în cazuri izolate şi ele merg de la o extremă la cealaltă: aflat în continuă opoziţie cu opinia oficială, Negoiţescu găseşte că „mijloacele teoretice şi expesive ale lui Garabet Ibrăileanu criticul sunt prea modeste pentru ca scrierile sale de specialitate să mai stârnească astăzi, prin ele însele, vreun interes deosebit”, iar după 1989, dintre autorii de istorii literare, pentru N. Manolescu în ultima sa sinteză, Ibrăileanu este, „alături de Lovinescu, cel mai de seamă critic din prima generaţie maioresciană”.

Privită retrospectiv, activitatea lui Ibrăileanu are marele merit al căutării unui specific şi unui principiu coagulant pentru a instala discuţia literaturii într-un cadru propriu. Privirea sintetică a lui Ibrăileanu din Spiritul critic în cultura românească este prima de o asemenea amploare asupra unui întreg secol, contemplat în evoluţia, în mişcarea lui, într-un moment când orice încercare de extragere a unui criteriu sau a mai multora care să permită compararea şi introducerea tuturor fenomenelor culturale, implicit literare, într-o viziune coerentă, era benefică, forţând naşterea unor discuţii necesare, dincolo de simpla afirmaţie a unor judecăţi. Era, înainte de orice, o încercare de a găsi metode pentru a cuprinde acţiunea şi scrisul a două sau trei generaţii întrun flux coerent la nivel naţional, dincolo de feliile care se desfăceau firesc, pe provincii şi decenii, ca în istoria literară a aceluiaşi secol, publicată de Iorga cu doar doi ani înainte. Nu e de mirare că arhitectura acestei opere este imperfectă, forţată în dihotomia geografico-psihologică a unor „tipuri” existente doar în mod ideal, ca modele abstracte care, luate în serios, duce la copilării precum repartiţia spiritului critic în zestrea moldovenilor, iar a spiritului politic în cea a muntenilor, de parcă mişcările separatiste s-ar fi născut la Bucureşti, nu la Iaşi. Asemenea devieri şi chiar absurdităţi sunt amendate în notele lui V. Durnea, de pildă aceea că Odobescu ar fi împrumutat „de la critica din Moldova” ideea că literatura românescă „nu se poate naţionaliza şi înfrumuseţa decât prin inspirarea de la literatura populară”, care vine de fapt din Herder, citat în prealabil de Odobescu, şi altele (semnalez aici şi un lapsus calami la p.661: autorul studiului despre Costache Negruzzi, Montesquieu şi ideologia etc. este Paul Cornea, nu Paul Georgescu).

Dincolo de asemenea provincialisme, mai degrabă amuzante, studiul lui Ibrăileanu este marcat de excesul argumentaţiei, autorul abundă în argumente nedemonstrabile chiar în chestiuni de principiu, care se susţin prin analogii sau prin logica faptelor. Structura teleologică a unor asemenea construcţii este evidentă din chiar modul de prezentare, în care toate trăsăturile unei ample mişcări, încă nestudiate în detaliu, sunt considerate unitare şi acţionând ca un individ, ca un singur individ, având un scop anume: „Era nu numai fatal, dar chiar necesar (!) ... ca românii să-şi îmbogăţească limba..., să producă şi ei o literatură cultă (căci aveau numai una populară).” Recenziile propriu-zise n-au discutat aceste aspecte, dar ele au fost implicate în studii ulterioare care iau în consideraţie ideile lui Ibrăileanu sau măcar le presupun.

Când Lovinescu spune că Ibrăileanu nu are cultură istorică, el are dreptate în mare măsură, dar obiecţia trebuie îndreptată mai ales împotriva epocii: Iorga şi-a fondat istoriile literaturii în mare parte pe cercetări proprii, Lovinescu însuşi este autorul unor monografii documentare asupra lui Negruzzi, Asachi şi Gr. Alexandrescu, în timp ce Ibrăileanu este un ideolog, cel puţin la început, şi are o bază factuală modestă. Dar dacă nu are cultura domeniului, are spirit istoric şi acest lucru este evident în sinteze asupra unor epoci mai apropiate: în acest spirit examinează el premisele pe care le oferă societatea contemporană literaturii lui Vlahuţă şi implicării sale în mişcarea de idei din jurul anului 1900 din care vor apărea şi revista Sămănătorul, cu manifestul Primele vorbe scris chiar de Vlahuţă (”Nu vedeţi că voi, tinerii de azi, aţi ajuns să vă sfiiţi până şi de rostirea cuvintelor: patrie, iubire de ţară, de popor, de limbă, de datine”), şi articolele lui Iorga din L’Indépendance roumaine, toate acestea şi alte opinii din presă reprezentând nemulţumirea opiniei publice în chestiunile culturale. Manifestarea lor va avea însă şi consecinţe politice vizibile: „Atunci începe era economiilor, munca de trezire la viaţă a satelor, provocarea mişcării economice la ţară, activitatea extraşcolară, curentul naţionalist şi străinofob”.

După un secol de la apariţia lucrării lui Ibrăileanu, putem observa spiritul modern în care criticul îşi concepe cadrul istoric, respectiv sintetica introducere Epocile literaturii române moderne, care răspunde unei necesităţi sistematice de natură istorică şi este astăzi o parte constitutivă a sistemului unei prezentări istorice a literaturii. În acelaşi timp uimeşte îngustimea ariei de selecţie a materialului documentar: Ibrăileanu nici nu încearcă să caute în producţia din Transilvania material pentru a-l include în discutarea unei literaturi pe care Iorga o punea deja în relaţie în toate cele trei provincii, în Istoria din 1907, după cum nu caută să iasă nici din logica unei dezbateri cu doi oponenţi, cu doar două teme. Sunt astfel până la sfârşit ignoraţi moderniştii, Macedonski în speţă, pe care Ibrăileanu îl oferă ca exemplu de autor neselectat, dar vorbeşte deja la trecut despre el, arvunind astfel şi opinia viitorimii: „cu toate că a avut talent, n-a fost apreciat, a fost un învins”. Această logică binară este vinovată că nici după război, când se impuseseră Bacovia, Minulescu şi simbolismul ca mişcare în ansamblul ei, criticul n-a putut accepta că evoluţiile nu se succed, nu se înseriază, ci se amestecă şi decupajul lor este propunerea şi deci opera criticului: Macedonski nu putea fi selectat într-o epocă eminesciană, iar „mai târziu a venit epoca ţărănistonaţ ionalistă... Nici atunci Macedonski nu putea fi omul vremii”. Astfel, el a pierdut „sentimentul contactului sufletesc cu publicul, a tot abundat în sensul său, s-a tot singularizat şi a ieşit din literatură” (în Scriitori români şi străini, din 1926). Simplu...

În linii mari, se pare că Ibrăileanu câştigă adeziunea criticilor de meserie, care iau în considerare nu atât valoarea în sine a cărţii sau a teoriei, cât rolul ei de ferment în epocă, capacitatea de a pune în discuţie idei şi de a genera noi viziuni, chiar şi (ca să nu spun mai ales unde) timpul a infirmat susţinerile sale literale. Cum spunea Călinescu despre Spiritul critic: cartea „încântă intelectul şi-l stârneşte la gândire şi e o adevărată dramă ideologică, o capodoperă în felul ei”. De aceea probabil (unele dintre) cărţile lui Ibrăileanu sunt încă utile pe când (unele dintre) cele ale lui Lovinescu, informate şi corecte la nivelul epocii, datează.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara