Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
G.G. Ursu şi revista „Convorbiri literare“ de Nicolae Scurtu

Bibliografia istoricului literar, poetului şi memorialistului G.G. Ursu (1911–1980) impresionează prin amplitudine şi diversitate, însă, se cuvine să precizez că, nici până astăzi, nu a fost reconstituită şi restituită într-o carte de specialitate.
Prezenţa sa în presa din provincie, cât şi în cea din Capitală presupune o cercetare profundă şi aplicată spre a izbuti să depistăm numeroasele sale colaborări.
Revelatoare sunt epistolele sale trimise, în timp, lui Nicolae Iorga, în revistele căruia a colaborat, mai ales în Cuget clar, precum şi cele pe care le-a expediat lui I.E. Torouţiu1 (1888–1953), acest „Hurmuzachi al istoriei literare“, cum fericit l-a numit Perpessicius, care a condus revista Convorbiri literare în perioada 1939–1944.
Epistolele ce se publică acum, întâia oară, evocă legăturile spirituale existente între cei doi autentici intelectuali devotaţi documentului literar, atmosferei culturale şi atenţi cunoscători ai procesului de creaţie artistică.
Istoricul literar G.G. Ursu evocă, în epistolele sale către I.E. Torouţiu, atmosfera din provincie, condiţia cercetătorului literar, mediocritatea şi lipsa de orizont cultural al celor mai mulţi dintre intelectuali.
Epistolele acestea contribuie la completarea informaţiilor privind colaborarea lui G.G. Ursu cu articole, studii literare şi poezii la prestigioasa revistă Convorbiri literare.

*

[Tecuci, 16 martie 1941]

Stimate şi iubite domnule Torouţiu,

Scrisoarea d[omniei] voastre mi-a umplut sufletul de lumină. Tonul ei cald, intim a fost o încântare pentru mine, după cum aprecierile mă măgulesc în chip deosebit.
D[umnea]voastră ştiţi prea bine ce înseamnă a lucra într-un mediu străin de-o preocupare intelectuală mai înaltă şi mai curată şi ştiţi cât de apăsătoare e mediocritatea din provincie.
Am mândria că, alături de alţi oameni îndrăgostiţi de carte, la Bârlad, la Fălticeni sau la Tecuci, pe unde m-au purtat valurile vieţii, provincia încă nu m-a înfrânt cu tendinţa ei de nivelare.
Cuvintele de recunoaştere care vin de la cărturari ca d[umnea]voastră, de la centru, iată de ce sunt pentru noi, nu numai prilej de aleasă mulţumire, ci un stimulent într-o luptă fără de sfârşit.
Cu atât mai mult când vin de la d[umnea]voastră care, după plecarea dintre noi a lui N. Iorga, aveţi misiunea de a strânge la un loc pe cei care au învăţat la lumina marelui îndrumător.
Convorbirile literare, sub direcţia literară a d[umnea]voastră, am impresia că vor realiza, în literatură, acea sinteză dintre tradiţie şi modernism, pentru care Bucovina de după război, cât şi Ardealul tânăr, şi-au dat contribuţia bogată.
D[umnea]voastră puteţi să faceţi binecuvântata îmbinare între bunul gust, maiorescian, al vechilor Convorbiri cu tendinţele naţionaliste ale noilor orientări.
Poezia de azi a Convorbirilor, tocmai, pleacă din sufletul pământului autohton şi ajunge să se realizeze într-o formă evoluată şi modernă.
Iubite domnule Torouţiu, am comunicat la Fălticeni rândurile d[omniei]voastre proprii pentru Aurel Stino2. Am fost, dăunăzi, la Fălticeni, îmbrăcat în legenda albă a iernii, şi i-am găsit într-adevăr, cum bănuiţi, şi pe Stino şi pe Conu Artur Gorovei, zdrobiţi de durerea pentru „prăbuşirea muntelui cu capul de piatra de furtună detunată N. Iorga”.
Durerea d[umnea]voastră o înţelegem deplin, o împărtăşim şi noi, durere fără sfârşit şi fără leac.
Îmi scrieţi că nu ştiţi dacă mi-aţi trimis vol[umele] VIII–XII din Studii şi documente literare3. Vă răspund că nu mi le-aţi trimis.
Mulţumindu-vă, încă o dată, cu toată căldura, pentru albul mărţişor al scrisorii d[omniei]voastre, vă rog să primiţi, iubite domnule Torouţiu, omagiul curat al devotamentului meu.

G. Ursu

Prof[esor] la Liceul „D.A. Sturdza” din Tecuci

[Domnului I.E. Torouţiu, Strada Argentina, nr. 39, Bucureşti III; G. Ursu, profesor la Liceul din Tecuci].

*

Tecuci, 30 martie 1941

Mult respectate şi iubite domnule Torouţiu,

Nu pot găsi destule cuvinte de mulţămire şi de recunoştinţă pentru darul domnesc pe care mi l-aţi făcut. Au ajuns cu bine la Tecuci cele cinci masive volume din Studii şi documente şi am şi început să mă cufund în adâncul lor.
Vă închipuiţi, ce prilej de rare delicii spirituale pentru un biet pasionat al trecutului ca mine!
Cât de temerară mi se pare, acuma, încercarea de-a face sinteza istorică a mişcării sămănătoriste, fără a cunoaşte atâtea taine ale vieţii literare pe care numai corespondenţa le poate dezveli. Acolo este sinceritatea, de cele mai multe ori, nu convenţionalul.
Gigantică se va profila peste veacuri silueta lui Iorga! Cât a fost de mare în literatură numai ca răscolitor de simţire românească.
Mi-am permis să citesc, în cancelarie, colegilor mei, pasajul unic din scrisoarea d[umnea]voastră în care îi faceţi elogiul. Mă obsedează de-atunci propoziţia d[umnea]voastră: „De la uciderea lui Miron Costin neamul românesc n-a mai îndurat o ruşine mai mare”.
Noi cei câţiva tineri care ne-am încheiat o perioadă de viaţă în paginile Cuget Clarului 4 suntem alături de d[umnea]voastră, care ne cereţi să strângem rândurile în jurul acestei amintiri creatoare.
Îmi scrieţi că „în republica noastră a literelor, nu încape vorbă de capitală sau provincie”. Într-adevăr că „toţi care simţim şi gândim la fel suntem tot o apă şi-un pământ”, dar, oricât de prielnică ar fi liniştea patriarhală a oraşelor de provincie visului literar şi năzuinţelor ideale, lipsa de orizont e apăsătoare la noi în provincie, stimulentul din afară e nul.
Singură pasiunea cărţii, demonul lăuntric, poate fi forţa singurătăţii noastre şi poate îndrăzni să lupte cu atâtea vitrege condiţii.
De aceea, în scrisoarea mea ultimă, îmi exprimasem către d[umnea]voastră părerea că recunoaşterea, cât de mică, a Capitalei, e o binefacere pentru noi.
Stimate domnule Torouţiu, acum, o rugăminte măruntă: un coleg al meu C.A. Stoide se interesează stăruitor dacă Leon Stoide5, care iscăleşte în Convorbiri (exemplarul închinat Bucovinei, Basarabiei, Transilvaniei) o recenzie a unei cărţi a lui Bezviconi, e un nume real sau un pseudonim. Poate puteţi pune pe cineva să-mi dea informaţii despre acest Leon Stoide.
Stimate domnule Torouţiu, rugânduvă să primiţi încă o dată mulţumirile mele recunoscătoare pentru sursa de informaţii (pentru lucrările mele) pe care aţi binevoit cu-atâta largă, voievodală generozitate să mi-o puneţi la dispoziţie, vă asigur mai mult de admiraţia mea, de respectul meu, de devotamentul meu,

G. Ursu

Profesor la Liceul „D.A. Sturdza” din Tecuci

*

Tecuci, 6 septembrie 1942

Str[ada] Elena Doamna, nr. 170

Mult stimate domnule profesor,

Întors din concentrare, primul gând al meu a fost să reiau îndeletnicirile obişnuite. Ca urmare, vă trimit două articole şi o poezie. Primul articol este consacrat lui Calistrat Hogaş, de la a cărui moarte s-au împlinit anul acesta 25 de ani. E un Hogaş văzut în atmosfera oraşului său natal, cu multe date puse prima oară în circulaţie.
Al doilea articol stabileşte legăturile lui Theodor Şerbănescu cu Junimea.
Ştiu că d[umnea]voastră v-aţi ocupat personal de acest scriitor şi mă interesează părerea autorizată a d[umnea]voastră!
Primul articol e detaşat dintr-o lucrare, în studiu, încă, închinată Tecuciului literar 6. Al doilea articol despre Şerbănescu, v-aş ruga, în cazul că nu se publică să-l păstraţi, neavând copie după el.
Metoda e aceea, întrebuinţată de d[umnea]voastră, în atâtea studii definitive: reconstituirea atmosferei unei epoci prin acumulare de amănunte precise şi semnificative, totodată.
Acasă, ca primă preocupare, am avut lectura celor trei ultime volume, aşa de frumoase, de elegante şi de bogate, din Convorbirile literare care parcă au înflorit de când au încăput pe mâinile pe care le merită trecutul lor de lumină.
Am avut, stimate domnule profesor, satisfacţia adâncă de-a găsi tipărit, fără cea mai neînsemnată greşală de tipar, articolul meu în legătură cu Creangă7.
Dac-aţi şti cum îmi mutilează bietele articole revistele de provincie, aţi înţelege deplin cât de bucuros sunt când văd în paginile aşa de curate ale unei reviste glorioase şi de mare circulaţie produsul muncii mele modeste.
Chiar în revista noastră tecuceană Analele Moldovei, pe care v-am trimiso ca omagiu deosebit, articolul despre Beldiceanu e plin de greşeli de tipar.
Termin, domnule profesor, rugându-vă să primiţi din partea umilului d[omniei]voastre colaborator prinosul aceleiaşi admiraţii şi aceluiaş[i] devotament,

G. Ursu

*

Tecuci, 10 sept[embrie] 1943

Mult stimate şi iubite domnule profesor,

Vă trimit articolul D. Nanu şi Bârladul8. Vi-l trimit d[umnea]voastră pentru Convorbiri literare întrucât poetul Nanu a fost un vechi convorbirist, apoi d[umnea]voastră chiar v-aţi ocupat de el în Studii şi doc[umente] lit[erare] şi-n Gazeta cărţilor.
Ţin să vă mulţumesc frumos şi din inimă pentru ospitalitatea delicată ce aţi dat-o articolelor mele despre Calistrat Hogaş9 şi Theodor Şerbănescu10 şi poeziilor, cât şi pentru tipărirea lor fără cusur într-o asemenea elegantă şi mare revistă.
Nu ştiu dacă aţi primit la timpul său revista de cercetări istorice Analele Moldovei, în care am publicat o recenzie despre Studii şi documente literare, vol[umul] XI, volum utilizat şi-n articolul despre Nanu.
Mereu ciugulesc din volumele d[umnea]voastră de documente lucruri de preţ, fără de care nu se poate luminandeajuns atmosfera morală a unei epoci literare, figurile scriitorilor, chiar, ceea ce e esenţial, procesul lor de creaţie.
Veţi primi-n curând monografia Tecuciul literar11, publicată la Bârlad. M-ar interesa în grad extrem părerea d[umnea]voastră şi a Convorbirilor literare despre acest nou studiu al meu de istorie şi geografie literară locală.
În speranţa unei colaborări mai largi, odată cu aşa de dorita înseninare a cerului românesc, vă rog să primiţi, domnule profesor, acelaş[i] devotament neostenit şi-aceeaşi stimă deosebită.

G. Ursu


Note

Originalele acestor epistole, inedite, se află la Biblioteca Academiei Române.

1. Câteva dintre aceste epistole au fost publicate de Nicolae Scurtu în cartea sa, Contribuţii la istoria revistei „Convorbiri literare“ (1939–1944). Iaşi, Timpul, 2015, p. 129–139.

2. Aurel George Stino (1900–1970), poet, publicist, traducător şi memorialist.

3. I.E. Torouţiu – Studii şi documente literare. Volumele VIII–XII. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Bucovina”, 1931–1940.

4. Cuget clar (Noul Sămănător). Revistă de direcţie literară, artistică şi culturală. Bucureşti, 1936–1940. Apare sub conducerea lui N. Iorga.

5. Leon Stoide – Gheorghe Bezviconi – Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru în Convorbiri literare, 73, nr. 7-12, iuliedecembrie 1940, p. 1103–1104.

6. G. Ursu – Calistrat Hogaş şi Tecuciul său natal în Convorbiri literare, 75, nr. 9–10, septembrie-octombrie 1942, p. 613-623.

7. G. Ursu – Un profesor al lui Ion Creangă la Fălticeni: părintele Vasile Grigorescu Catihetul în Convorbiri literare, 75, nr. 5–6, mai-iunie 1942, p. 324-332.

8. G. Ursu – Poetul D. Nanu în Convorbiri literare, 76, nr. 7-8, iulie-august 1943, p. 453-466. 9. G. Ursu – Calistrat Hogaş şi Tecuciul său natal în Convorbiri literare, 75, nr. 9- 10, septembrie-octombrie 1942, p. 613-623.

10. G. Ursu – Theodor Şerbănescu şi „Junimea” în Convorbiri literare, 76, nr. 3, martie 1943, p. 209–215.

11. G. Ursu – Tecuciul literar. Studiu de istorie şi geografie literară. Bârlad, Atelierele Grafice Nicolae Peiu, 1943, 160 pagini.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara