Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
Deconstrucţia identităţii de Marian Odangiu

Slavco Almăjan, Picnic de ziua unui înger, roman, Editura Libertatea, 2014

De-a lungul prodigioasei sale cariere literare, Slavco Almăjan a reuşit performanţa de a fi diferit, inedit, original de la o carte la alta. Fluxurile şi refluxurile creaţiei lui s-au hrănit din această diversificare/ diversitate continuă, din această capacitate a scriitorului de a refuza cu încăpăţânare orice aliniere, orice aşezare în (auto)tipare ori formule estetice. După cum s-au alimentat masiv şi din promovarea unei stilistici a paradoxului, din îndoiala perpetuă crescătorului de enigme ce ezită necontenit între afirmaţie şi negaţie, din dubitaţia/interogaţia împinse până la exasperare (şi izvorând din aceasta!) asupra propriului scris, asupra propriei arte poetice. Neliniştile spiritului nu s-au mărginit la perimetrul (totuşi) limitat al reflecţiei şi teoretizării literare, ci s-au extins, în timp, dincolo de aceasta, la meditaţia – aş zice – pragmatică privind societatea, epoca, istoria, civilizaţia umană, cu schimbările lor imprevizibile, surprinzătoare, adesea, şocante.

La mijlocul anilor ’90, Slavco Almăjan a publicat o culegere de scrieri teoretice esenţiale, Metagalaxia minoritară (1996), în care multe dintre angoasele şi complexele sale deopotrivă estetice şi existenţiale păreau a-şi fi găsit, dacă nu un răspuns, măcar o lămurire, fie şi „de etapă”. Au urmat Deliciosul destin minoritar (2000, reeditată în 2002), Hacienda cu beladone. Tratat de imagologie (2003) şi, mai ales, Rigoarea şi fascinaţia extremelor (2007), volume de eseuri care pun predilect în discuţie statutului minoritarului român din Voivodina abordat ca fenomen socio-cultural complex, în principal, pe două dintre marile trasee tematice ale creaţiei personale: raportul dintre literatură/cultură şi identitate, altfel: relaţia minoritarului cu universul/universurile dublei sale condiţii imanente şi, pe de altă parte, independenţa/autonomia limbajului şi a valorii estetice faţă de orice repere (etnice, ideologice, istorice etc.) exterioare creaţiei artistice.

Slavco Almăjan valorizează punţi neexplorate între estetică şi psihosociologie, între creaţia artistică şi imagologie, găsind, pe teritoriul acesteia din urmă, răspunsuri semnificative şi devenind astfel una dintre conştiinţele relevante ale literaturii minorităţilor, a periferiei sau a parantezei, cum o numeşte autorul. Concluzia sa neechivocă („Literatura română din Voivodina s-a dezvoltat într-un stat în care bilingvismul şi plurilingvismul erau fenomene absolut normale. Ea nu a apărut în diaspora şi nu este scrisă de renegaţi. Imediat trebuie adăugat că limba noastră de creaţie este limba română, iar spaţiul de respiraţie existenţială Voivodina. Vom zice, aşadar, că ea apare sub egida a două culturi, a două categorii temperamentale, una balcanică şi alta europeană, occidentală. Presupun ca ar fi greşit să o considerăm exotică sau regională”) face ca lectura unui roman precum Picnic de ziua unui înger să nu poată eluda reiterarea acestui parcurs teoretic (şi teoretizat!), cu toate că, pe multipele ei paliere, cartea este ea însăşi o veritabilă sinteză a punctelor de vedere exprimate şi asumate în egală măsură în poezia şi în eseistica lui de Slavco Almăjan.

Spre deosebire de primul lui roman, Noaptea de hârtie (1971), dar şi diferenţiindu-se de culegerile de proză scurtă, schiţele şi nuvele din Pianul cu păianjeni (1991), Dresura stelei de mare (2000), Picnic de ziua unui înger este un roman totalizant ce pune cap la cap, fie şi cu enormul risc al telegrafierii, al tratării – cum se spune – pe repede înainte, constatările, ipotezele, aserţiunile, ideile, până la urmă: tezele care dau substanţă şi legitimitate întregii sale creaţii. Maniera în care o face este aceea, absolut favorizantă, a unui roman postmodern ale cărui „norme”, de astă dată, scriitorul le urmează cu o fidelitate şi consecvenţă ce vin, neîndoielnic, dintr-o foarte bună cunoaştere şi însuşire a „regulilor jocului”. Un veritabil roman-şcoală, roman-lecţie de postmodernism, nonistoric, dogmatic, ce pliază o materie epică deloc stufoasă (ba, dimpotrivă, aproape minimalistă) pe o „grilă” care include autoreflexivitatea şi textualismul, opţiunea pentru fragmentarism şi comunicarea nemijlocită cu cititorul, componenta autobiografică (jurnalul intim şi mărturisire directă, realistă, prozaizantă), limbajul familiar, eliberarea totală a imaginarului prin scoaterea de sub orice cenzură a fanteziei, miza pe cotidian, sentimental şi senzorial, jocul, combinaţia igenioasă de „prefabricate” asimilate cu nonşalanşă într-un text polimorf, în care sunt şterse orice graniţe între genuri şi specii (poezie, proză, eseu, comentariu, notaţie jurnalistică etc.), dezbaterea fără inhibiţii a unor probleme intelectuale, estetice, filosofice chiar, alimentată de o retorică anti-iluministă fără echivoc.

Pretextul acestei aventuri îl constituie o invitaţie la un picnic în vila Belvedere de lângă Dunăre (loc ce devine el însuşi un metapersonaj al romanului!), invitaţie pe care autorul o primeşte de la Solomon Halipa „un om foarte neobişnuit, discret, atent cu toată lumea, puţin obosit de viaţă, dar, evident, cu o ţinută remarcabilă”. Motivaţia picnicului: ultima aniversare, menită să „fixeze timpul şi, implicit, vârsta”, a „îngerului” – Speranţa Izabela Vera Uttopia, femeie de o răpitoare frumuseţe, egalată doar de intraductibilul ei mister: „eu sunt enigma [...], corpul meu se află în gândurile voastre”. „Reîncarnare a Cleopatrei pe aceste meleaguri transfigurate de istorie şi incertitudini”, ea urma să le prezinte celor şapte participanţi „aleşi” (între care, evident, autorul), o Carte de Aur cu paginile nescrise, care îi va ajuta să înţeleagă că identitatea lor „îşi recapătă echilibrul existenţial prin creaţie artistică”.

Protagoniştii acestui scenariu de roman teatral sunt existenţe boeme, nemulţumite de „picanteriile vieţii”, legate într-un fel sau altul de trecutul, de biografia reală şi spirituală a autorului: Anemone Kessler Got Fabian, „o tânără poetă, care afirmase că veacul literar al poeţilor din această zonă a avut o durată de numai douăzeci de ani [...] că totul nu era decât un exerciţiu pentru spiritul provincial”, Martin Balzam zis Vrabie, un bântuit de „teama de fenomenele noi ale vieţii”, Dorotea Grama, cercetătoare a „vieţii urbane a micilor grupări etnice”, Fiodor Pamfil, ziarist, vorbitor a trei limbi, „niciuna dusă pe calea cea bună”, Smaranda Zlati, „o actriţă a unui renumit teatru de amatori”, obsedată de „trecerea dispreţuitoare a timpului”, Clemente Valentin zis Grecu, „cel mai mare sceptic dintre etnicii din această zonă”, om convins că statuile vorbesc, şi, bineînţeles, scriitorul el însuşi, cu identitatea lui Matei Silvestru, care, pe măsură ce epicul avansează, comentează geneza şi intenţiile romanului: „Încet, încet, diferit, bine temperat, cu vocaţie, vom vorbi despre destinul omului marginalizat. Aceasta e tema romanului meu, crud, artificial, experimental, dilematic, uşor sofisticat, îmbibat de adrenalină, virulent, provocator, capricios, probabilistic, angoasant [...] Romanul-eseu pe care îl scriu va lămuri totul. Problema e complexă, capabilă să limpezeasă lucrurile sau să le tulbure şi mai mult. Există o atracţie organică faţă de aceste teme lamentabile ale omului marginal”.

Nu doar onomastica frivol artificială, ci şi implicarea acestor personaje (altături de multe altele, cu o consistenţă similară) în derularea „poveştii” are loc într-un spaţiu virtual al existenţei („imaginaţia e forţa de afirmare a imposibilului”!), acolo unde timpul – ca durată – este complet abolit: cele câteva zile ce premerg picnicul se dilată şi se contractă liber, acoperă câteva decenii, „încalecă” tranziţia dintre mileniul al doilea şi al treilea. Suprafeţele „poveştilor” glisează una peste alta, se ciocnesc, se apropie şi se îndepărtează una de cealaltă precum plăcile tectonice, firul naraţiunii alunecă liber, exploatând „democraţia amintirilor”, iese cu lejeritate din câmpul epicului pentru a se transforma frecvent în poem (finalul unuia dintre capitole, al optulea, ia chiar forma unei... caligrame!), în discurs jurnalistic, eseu, comentariu liber, disertaţie academică, jurnal intim etc... Atmosfera generală este una de policier, în care deznodământul, amânat cu abilitate, împinge înainte lectura, o provoacă, îi alimentează dinamica. Halucinaţia, reveria, dicteul, fragmentarismul, colajul spaţio-temporal, asimetria ţin loc de liant, dar nicio clipă coerenţa romanului nu e în pericol. Iar aceasta ţine de abilitatea romancierului în a valorifica tot ceea ce ţine de complicitatea cu personajele sale şi cu cititorul. Eterici şi fragili, eroii cărţii sunt mai degrabă idei şi concepte decât fiinţe umane, oportunităţi – pentru scriitor – de a pune în dezbatere teme esenţiale pentru existenţa acestor fiinţe între/dintre două lumi, al căror statut şi existenţă socială sunt aidoma propriei condiţii a autorului: „nocturn latinizat şi diurn slavizat”.

Cunoscute anterior din poezia şi eseistica lui Slavco Almăjan, tezele despre omul marginal, despre mentalitatea şi identitatea lui istorică, despre necesitatea deconstrucţiei acesteia din urmă pentru a ajunge la miezul adevărului asupra ei, despre dubla conştiinţă şi cultura de frontieră, despre creaţia, iluzia, limba şi „tragismul ei, despre magia bilingvismului şi despre modernitate ş.a.m.d. capătă, prin intermediul personajelor „fiinţe de hîrtie”, plauzibilitate: protagoniştii sunt martorii şi, totodată, actanţii ieşirii din labirint, ai procesului anevoios, plin de sinuozităţi, ce (poate) duce la adevăr şi cunoaştere. Aparent, tot ei, cei şapte, sunt aceia care, în ultimul capitol al cărţii, comentează romanul, într-un ultim act al autorului de a relativiza, în aceeaşi manieră postmodernă, întreaga „poveste” a unei cărţi care, pe măsură ce se naşte, se autodevorează.

„Bursier al ficţiunii”, cu Picnic de ziua unui înger, Slavco Almăjan convinge încă o dată că este un scriitor total, unul dintre cei mai importanţi ai literaturii române de azi.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara