Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Document:
Alte file din dosarul de Securitate al lui DORIN TUDORAN de ---


MINISTERUL DE INTERNE DEPARTAMENTUL SECURITĂŢII STATULUI

STRICT SECRET - U.M. 0800 -

Nr. 0061933 din 03 august 1980 ex.nr. 1

SE APROBĂ SECRETAR DE STAT General-locotenent IULIAN VLAD

PLAN de MĂSURI privind pe scriitorul TUDORAN DORIN

TUDORAN DORIN, fiul lui GHEORGHE şi MARIA, născut la 30 iulie 1945 în TIMIŞOARA, poet şi critic literar, membru al P.C.R., redactor la revista „LUCEAFĂRUL", cu domiciliul în BUCUREŞTI, Bd. PĂCII Nr. 3.

În baza aprobării organelor de partid competente, TUDORAN DORIN este lucrat prin dosar de urmărire informativă, întrucît există date din care rezultă că adoptă o poziţie politică necorespunzătoare atît cu ocazia unor acţiuni organizate pe linia Uniunii Scriitorilor, cît şi în discuţiile particulare cu diferiţi scriitori şi are legături suspecte cu elemente duşmănoase din emigraţie.

Cu ocazia unei vizite efectuate în străinătate în anul 1979 a intrat în contact cu angajaţi şi colaboratori

ai postului de radio „EUROPA LIBERĂ", printre care: MONICA LOVINESCU, VIRGIL IERUNCA, PAUL GOMA, VIRGIL TANASE, precum şi cu alte persoane din rîndul emigraţiei ROMÂNE reacţionare. Cu acest prilej i-a informat cu privire la situaţia şi frămîntările scriitorilor din ROMÂNIA. Cei în cauză, în timpul acestei călătorii, l-au ajutat din punct de vedere material.

De asemenea, se deţin unele date din care rezultă că (postul de radio „EUROPA LIBERĂ" ar intenţiona să-l folosească pe TUDORAN DORIN în scopul creării în ROMÂNIA a unui grup disident.

În prezent nu sînt cunoscute persoanele pe care TUDORAN DORIN intenţionează să le atragă într-un asemenea grup. Vor fi însă întreprinse măsuri complexe de verificare asupra scriitorilor TUDORAN DORIN şi EUGEN SIMION care sînt în relaţii apropiate cu sus-numitul şi care ar putea fi incitaţi de acesta la acţiuni protestatare.

Prin măsurile care se vor întreprinde se va acţiona în direcţia cunoaşterii legăturilor sale cu persoane şi organisme din Occident, măsura în care acestea au un caracter organizat şi procedeele folosite pentru realizarea acestora.

În cursul acestei luni a solicitat plecarea în R.F. GERMANIA şi
FRANŢA, pentru două luni de zile, în urma unei burse oferite de Institutul „GOETHE" din R.F. Germania.

În scopul cunoaşterii, prevenirii şi contracarării activităţii lui TUDORAN DORIN, se vor întreprinde următoarele măsuri:

1. Dirijarea informatorilor „GEORGE", „MARTIN", „LIGA", „DORIN", „BRATU" aflaţi în legătura O.M. 0800; „GRIG0RIU SORIN" din legătura U.M. 0610 şi „GARBIS" din legătura U.M. 0544, în vederea cunoaşterii, în continuare, a poziţiei politice a obiectivului, stabilirii cercului de relaţii şi natura acestora, a influenţării lui pozitive şi stabilirii intenţiilor pe care le are legat de plecarea sa în străinătate.

Termen: 30 septembrie 1980

Răspund: U.M. 0544/225, 0610 şi 0800

2. Prin intermediul surselor „MARTIN", „GEORGE" şi a unor relaţii oficiale ale U.M. 0800 şi U.M. 0610, se va acţiona asupra lui TUDORAN DORIN în direcţia determinării să-şi schimbe atitudinea şi să adopte o poziţie corespunzătoare, atît cu ocazia acţiunilor organizate de Uniunea Scriitorilor, cît şi în cursul călătoriei ce urmează să o efectueze în R.F. GERMANIA şi FRANŢA.
Termen: 30 august 1980

3. Prin posibilităţile U.M. 0544 şi ale U.M. 0800, se va acţiona pentru stabilirea naturii legăturilor lui cu postul de radio „EUROPA LIBERĂ", intenţiile acestuia cu TUDORAN DORIN, urmînd ca, în funcţie de rezultat, să se întreprindă măsuri corespunzătoare de compromitere şi anihilare a acestor intenţii.

Termen: 15 octombrie 1980

4. Pentru cunoaşterea din timp a legăturilor sale în rîndul personalului diplomatic va fi instruită reţeaua informativă a U.M. 0625 pentru a semnala contactele realizate şi natura acestora, îndeosebi la reprezentanţele diplomatice şi culturale ale R.F. GERMANIA şi FRANŢA.

Termen: 10 august 1980

5. Cunoaşterea atitudinii, colportării şi legăturilor obiectivului pe timpul cît se va afla în străinătate. Avem în vedere, îndeosebi, contactele cu MONICA LOVINESCU, VIRGIL IERUNCA, PAUL GOMA, EVA SPEIDEL, HEITMAN KLAUS, SAMY DAMIAN şi alte elemente din emigraţie.

În acest sens, vor fi folosite posibilităţile existente ale U.M. 0544, iar la înapoiere cele ale U.M. 0800 şi U.M. 0610.

Termen: 3o noiembrie 1980

Răspund: U.M. 0544/225, 0610, 0800

6. Prin posibilităţile U.M.O544, 0610 şi 0800, se va acţiona pentru discreditarea lui TUDORAN DORIN faţă de postul de radio „EUROPA LIBERĂ" şi emigraţie, cît şi în rîndul scriitorilor din ţară, în special cei aflaţi în anturajul său, creîndu-se disensiuni între aceştia. În acest sens se vor lua măsuri pentru:

- întocmirea unor scrisori, prin Serviciul „D" din care să rezulte că întreaga activitate a lui TUDORAN DORIN se desfăşoară sub controlul şi îndrumarea organelor de securitate, care se folosesc de acesta pentru a cunoaşte activitatea şi poziţia unor scriitori şi intelectuali „neconformişti". De asemenea, să rezulte că organele de securitate urmăresc să creeze o platformă lui TUDORAN DORIN în vederea penetrării la postul de radio „EUROPA LIBERĂ" şi organizaţiile emigraţiei reacţionare române din străinătate. În acest sens, TUDORAN DORIN va folosi şi bursa acordată de Institutul „GOETHE" pentru a rămîne în străinătate.

Pentru susţinerea scopului urmărit, autorul scrisorii care trebuie să pară a fi un anonim din cercul apropiat lui TUDORAN DORIN, va arăta că, deşi autorităţile române cunosc comportarea acestuia, manifestată de cele mai multe ori public, nu au avut reţineri în legătură cu plecarea sa în R.F. GERMANIA.

Scrisorile vor fi expediate, din ţară sau străinătate, pe adresa Secţiei pentru ROMÂNIA a „EUROPEI LIBERE" MONICA LOVINESCU şi HEITMAN KLAUS de la Institutul din HEIDELBERG, R.F. GERMANIA, care l-a sprijinit în obţinerea bursei;

- prin posibilităţile U.M. 0610 şi U.M. 0800, se va difuza în cercul său de relaţii versiunea că acesta este în legătura organelor de securitate. În susţinerea acestei acţiuni, ofiţerul ACHIM VICTOR din cadrul U.M.0610, va intra în contact cu TUDORAN DORIN şi va dezvolta relaţii prieteneşti cu acesta, fără a-şi declina calitatea reală şi fără a aborda în discuţii cu el probleme specifice muncii noastre. În acelaşi timp, se va acţiona ca elemente din cercul de relaţii al lui TUDORAN DORIN să-l cunoască pe ofiţer, în calitatea sa reală.

7. Vor fi exploatate mijloacele speciale „T" existente la domiciliile lui TUDORAN DORIN şi NICOLAE BREBAN (una din legăturile cele mai apropiate ale obiectivului) pentru verificarea şi completarea informaţiilor existente. De asemenea, în cursul lunii august a.c. cînd obiectivul se va afla la Neptun, vor fi exploatate mijloacele T.O. existente la vila scriitorilor din această localitate.

Răspund: U.M. 0800, 0610

8. Va fi urmărită, în continuare, C.I. şi C.E. a lui TUDORAN DORIN, acţionîndu-se, totodată, pentru depistarea eventualelor căi şi mijloace folosite de acesta pentru a ţine legătura cu persoane din străinătate.

Termen: 31 decembrie 1980

Răspund: U.M. 0800, 0544/225

9. În raport cu momentele operative create în desfăşurarea acţiunii, obiectivul va fi pus în filaj, conform necesităţilor.

ŞEFUL U.M. 0800 ŞEFUL U.M. 0610 ŞEFUL U.M. 0625 ŞEFUL U.M. 0544/225

semnături

006/122/APV Primit

Sursa [Dorin] Data - 25.11.1976

Poet, publicist, comentator de poezie, Dorin Tudoran are în genere atitudine selectivă şi nuanţată, situată la egală distanţă faţă de orice fel de extremism. Spirit cultivat şi fin, el scrie o poezie uşor intelectualistă, de emoţii deghizate livresc şi lirica sa are, de aceea, un aspect uşor artificial, de miniatură executată cu virtuozitate. În publicistică, unde în chip firesc transparenţa creşte, el s-a manifestat în două mari direcţii: o suită de reportaje „pe viu" (unele publicate în volumul „Martori oculari", Ed.
Junimea, 1976, în colaborare cu Eugen Seceleanu), iniţial găzduite în revista „Flacăra", unde a lucrat, şi pe urmă interviuri cu o serie de personalităţi ale vieţii noastre literare, publicate în revista „Luceafărul". În reportajele propriu-zise, el încearcă - şi cel mai adesea reuşeşte - să aducă o notă de prospeţime prin relatarea unor împrejurări concrete, prin aducerea în prim plan a unor oameni obişnuiţi, cu bucuriile, cu sentimentele, cu gîndurile şi preocupările lor, aşa cum sînt expuse de ei, simplu, firesc, fără nimic forţat, fără „concluzii" premeditate şi fără a falsifica realitatea, prin simplificări. Nu se poate vorbi totuşi de „neutralitate": în aceste reportaje, el pare a-şi fi propus ca ţintă să intereseze prin autenticitatea figurilor şi a situaţiilor evocate, prin calitatea lor realistă. Interviurile, de regulă realizate cu interlocutori mai în vîrstă, au şi ele caracteristică tocmai o anume insistenţă asupra faptelor constatate şi se poate observa că fiecare discuţie este în prealabil minuţios pregătită printr-o temeinică informare în legătură cu viaţa şi cu activitatea celui intervievat, astfel încît acesta să fie pus în situaţia de a rememora oameni şi întîmplări în loc să formuleze fraze goale. În comentariile despre poezie - de fapt, recenzii despre volume de versuri „la zi" - el se obiectivează prea mult, probabil în dorinţa de a fi, într-adevăr, „critic" şi nu un poet care reflectă asupra poeziei altora; de aceea, aceste comentarii au în genere un aspect cam monoton, cenuşiu, de prezentări aplicate, din care o opinie franc exprimată cel mai adesea lipseşte. În articolele de atitudine, în participările la diferite dezbateri organizate de revistele literare poziţia lui este una oarecum impersonală: în sensul că, fiind prin structură, a lui este una oarecum impersonală, în sens cu discernămînt, aderă fără efort la principiile echilibrate unanim admise: cultul valorii, respectarea adevărului realităţii, refuzul confuziei de valori, cultivarea unui climat cultural neviciat de interese de grup, de meschinării şi de intrigi mărunte, respingerea deopotrivă a idilismului şi a negativismului etc. Nu se poate spune că, în toată activitatea sa literară şi publicistică de pînă acum, el s-a făcut purtător de cuvînt al vreunei tendinţe, tocmai fiindcă este un spirit incapabil de manifestări extremiste şi fiindcă este dotat mai mult cu „fineţe" decît cu „energie", cu alte cuvinte, personalitatea lui literară nu este una dintre cele mai puternice, deşi are un contur format.

N.O.

Prezenta analiză a activităţii literare a criticului şi poetului Dorin Tudoran a fost solicitată sursa „Dorin" în calitatea sa de specialist

în aceste probleme, cu scopul de a concretiza evoluţia angajării politice a lui Dorin Tudoran. După comentariul de la postul de radio „Europa Liberă" în care era prezentat ca scriitor „nonconformist".

Urmînd instructajul unor întîlniri anterioare, „Dorin" i-a solicitat lui Dorin Tudoran un articol pentru revista România literară în care să îşi expună punctul de vedere în legătură cu rolul criticului şi al scriitorului român în contextul literaturii contemporane. Articolul, scris sub directa îndrumare a lui „Dorin", a apărut în numărul de azi al revistei sub titlul Nu cum sîntem, ci cum am putea fi, marcînd o evoluţie calitativă în concepţia lui Dorin Tudoran referitoare la condiţia scriitorului şi a creaţiei literare contemporane, precum şi la responsabilitatea care îi revine în întreg procesul apariţiei unei cărţi.

Sursa „Dorin" va continua să îl aibă în atenţie pentru a ne putea informa în legătură cu activitatea sa literară, anturajul, concepţiile lui, soluţiile [pasaj neciteţ], precum şi pentru a-l influenţa pozitiv în măsura în care va fi posibil.

Propune exploatarea materialului la [cuvînt neciteţ]

25.11.1976

Fiind prima notă scrisă a sursei noastre „DORIN", apreciez că e utilă, mai ales că l-am determinat să scrie. Conţinutul este într-adevăr mai mult de la un „specialist" în materie care completează datele noastre.

Treptat să-l formăm pt. a urmări şi clarifica scrierile din D.U.I. conform planului, inclusiv influenţarea.

Cpt. [semnătură indescifrabilă]

001/122/M.V./28.02.1977

Sursa „Angus"

122/DI/12.04.1978

Notă

Acum două zile, mergînd la Uniunea Scriitorilor, am avut prilejul să discut cu Paul Aghel care mi-a spus că este dezamăgit de ce se întîmplă în momentul actual în legătură cu campania dusă de o „gaşcă" din care fac parte: N. Manolescu, N. Breban, Dana Dumitriu, Virgil Mazilescu, Eugen Jebeleanu, Ileana Mălăncioiu, Dorin Tudoran, Nina Cassian, Geo Bogza, campanie îndreptată împotriva acelor scriitori care susţin o [cuvînt neciteţ] profund românească a literaturii. Paul Anghel este de părere că este foarte greu să fie puşi la punct aceşti scriitori pentru că au constituit o ascunsă opoziţie vizavi de politica culturală a Partidului şi că majoritatea deţin putere în viaţa literară. El a mai spus că a fost ameninţat şi că se fac tot timpul presiuni asupra
sa să-şi revizuiască părerile în legătură cu protocronismul în cultura română. Din aceeaşi gaşcă mai fac parte şi Vasile Nicolescu şi G. Ivaşcu şi Paul Anghel este de părere că o parte din scriitorii amintiţi au strînse relaţii cu sistemul care alimentează cu informaţii străinătatea şi că nu întîmplător sunt mereu lăudaţi de „Europa Liberă" şi de cercurile din Occident ca să le creeze prin publicitatea de acolo o platformă aici.

Paul Anghel susţine că acest mecanism de dublă aderenţă face posibilă situaţia în care se găseşte completează datele noastre.

Treptat să-l formăm pt. a urmări şi clarifica scrierile din D.U.I. conform planului, inclusiv influenţarea.

Cpt. [semnătură indescifrabilă]

001/122/M.V./28.02.1977

Sursa „Angus"

122/DI/12.04.1978

Notă

Acum două zile, mergînd la Uniunea Scriitorilor, am avut prilejul să discut cu Paul Aghel care mi-a spus că este dezamăgit de ce se întîmplă în momentul actual în legătură cu campania dusă de o „gaşcă" din care fac parte: N. Manolescu, N. Breban, Dana Dumitriu, Virgil Mazilescu, Eugen Jebeleanu, Ileana Mălăncioiu, Dorin Tudoran, Nina Cassian, Geo Bogza, campanie îndreptată împotriva acelor scriitori care susţin o [cuvînt neciteţ] profund românească a literaturii. Paul Anghel este de părere că este foarte greu să fie puşi la punct aceşti scriitori pentru că au constituit o ascunsă opoziţie vizavi de politica culturală a Partidului şi că majoritatea deţin putere în viaţa literară. El a mai spus că a fost ameninţat şi că se fac tot timpul presiuni asupra
sa să-şi revizuiască părerile în legătură cu protocronismul în cultura română. Din aceeaşi gaşcă mai fac parte şi Vasile Nicolescu şi G. Ivaşcu şi Paul Anghel este de părere că o parte din scriitorii amintiţi au strînse relaţii cu sistemul care alimentează cu informaţii străinătatea şi că nu întîmplător sunt mereu lăudaţi de „Europa Liberă" şi de cercurile din Occident ca să le creeze prin publicitatea de acolo o platformă aici.

Paul Anghel susţine că acest mecanism de dublă aderenţă face posibilă situaţia în care se găseşte literatura acum, puterea de decizie fiind abil manevrată de aceşti puţini scriitori care încearcă să-şi creeze o adevărată pleiadă de prozeliţi, dînd impresia că numai aşa vor fi luaţi în seamă şi promiţîndu-le şansele unei rapide cariere literare. În acest fel, aceşti prozeliţi sunt uşor manevraţi şi numai ei merg pînă la grave injurii la adresa ţării şi Partidului, netemîndu-se că vor avea ceva de suferit.

Paul Anghel se arăta sceptic că în această situaţie cineva poate face ceva, atîta timp cît puterea se află în mîinile unor asemenea ipocriţi în stare de a trece de la o extremă la alta după cum le dictează interesele de clan şi de moment.

Notă

Materialul a fost furnizat de DUMITRU STANCU, scriitor cunoscut că urmează o conduită necorespunzătoare, element [cuvînt neciteţ] calităţi ca scriitor sînt contestate de critica literară. Majoritatea elementelor semnalate sînt cunoscute cu o poziţie ostilă, parte din ei fiind în [cuvînt neciteţ] noastră de lucru. DUMITRU STANCU se află în contactul nostru pentru influenţare.

Propune exploatarea notei la buletin.