Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Istorie Literară:
100 de ani de la moartea lui I.M.Moldovan - Manualul Istoria Ardealului de Ion Buzaşi

Ioan Micu Moldovan (1833-1915) a fost discipolul, colaboratorul şi, într-un fel continuatorul lui Timotei Cipariu. Ca şi acesta a fost profesor la Liceul din Blaj şi director al acestei prestigioase şcoli, apoi preşedinte al Astrei, membru al Academiei Române, mare bibliofil, ajutându-l pe Ion Bianu, „fiul său sufletesc”, la alcătuirea monumentalei lucrări Bibliografia românească veche.

Dacă Timotei Cipariu a scris tratate ştiinţifice, opere erudite de lingvistică şi teologie, Ioan Micu Moldovan, continuând tradiţia lui Gheorghe Şincai a redactat manuale pentru „şcoalele poporale”. Celebre au fost în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Transilvania manualele sale Istoria Ardealului şi Geografia Ardealului, care au cunoscut mai multe ediţii.

Istoria Ardealului ( acest titlu va nelinişti oficialităţile învăţământului din Imperiul austro-ungar şi la ediţia următoare va fi Istoria Patriei, căci Ardealul era o „parte” a patriei mari, maghiare) este prezentată în 8 perioade (sau „răstimpuri”), de la „descălecarea” noastră în Dacia până la anul 1864.

Fiind destinată unor şcolari români din clasele primare, Ioan Micu Moldovan, ştie să prezinte eroii şi evenimentele într-o istorisire atractivă, din care nu lipsesc faptele senzaţionale, emoţionante: de exemplu prezentând luptele (autorul le numeşte „frecări”), dacilor cu romanii, „una mai cruntă decât alta” autorul menţionează un gest uman emoţionant al lui Traian. „Într-una din aceste (lupte n.n.) numărul romanilor sângeraţi aşa mare a fost de cârpele nu ajungeau. Atunci Traian sfâşie vesmântul său de purpură şi-l împărţi în legături”.

Autorul nu povesteşte rece şi neutru, ci participă afectiv la relatarea faptelor. Capitolele în care această participare afectivă este mai evidentă sunt cele ce înfăţişează năvălirea popoarelor barbare, Transilvania sub domnia principilor şi guvernatorilor care au fost mai toţi sângeroşi şi răi – capitole triste acestea: capitolul despre lupta de la Posada (1330) şi victoria lui Basarab I asupra trufaşului rege Carol Robert, despre Mihai Eroul şi unirea Ţărilor Române, Unirea religioasă cu Roma la 1700 şi anul 1848 – capitole de triumf naţional.

Capitolul cel mai trist pentru viaţa poporului nostru din Ardeal este cel trăit sub domnia principilor maghiari, până la sfârşitul veacului al XVII-lea . Aici scrisul lui Ioan Micu Moldovan împrumută condeiul unui cronicar îndurerat, se întristează, se îngrozeşte, proferează vorbe aspre de blestem la adresa principilor uzurpatori. Pe vremea lui Ioan Sigismund Zapolya s-au abătut asupra ţării seceta şi lăcuste (pagină ce aminteşte de Miron Costin), urmată de o cumplită foamete. La acestea se adaugă cruzimea principelui, care pedepsea pe cei ce se împotriveau hotărârilor lui, privind cu sadică satisfacţie spectacolul execu- ţiilor:„Tiranul de principe căuta din fereastră şi se desfăta. Iar poporul se îngrozea văzând cum sângera nişte oameni nejudecaţi, însă nimeni nu cuteza să-i plângă. Numai ceriu-şi vărsa preste Cluj lacremile sale, în chip de ploaie repede, care spăla sângele celor ucişi.” (p.52) Un alt principe, Gavril Batori „decât care om mai crud şi mai destrămat n-a fost în Ardeal”, … „urgisit de ţară şi speriat de mulţime, o tuli spre Oradie” şi „după ce ajunse în cetatea aceasta fu ucis.”(p.56) Execuţia lui Gheorghe Doja, după înfrângerea răscoalei din 1514 este narată succint, dar cu notarea unor detalii ce îngrozesc, augmentate prin expresii populare ce conferă oralitate stilului, pentru că micii şcolari sunt consideraţi acum ascultători ai povestitorului: „Şi se ridică părul în cap când auzi cum Doja fu aşezat în tron de fier roşit în foc, apoi carnea lui friptă s-a rupt cu cleşte până era viu încă şi s-a împărţit soţilor de mâncare.”(p.43) Oralitatea este, de altfel, o marcă stilistică a naraţiunilor din acest manual realizată prin modalităţi diferite:întrebări retorice adresate unui ascultător imaginar, prin comentariul final, aprobator de la sfârşitul unor întâmplări sau exclamaţii dureroase. Pe timpul când Basta, ucigaşul lui Mihai Viteazul, domnea în Ardeal, s-a ajuns la acte de canibalism şi „tiranii fără margini”: „Timpuri de vaiet au fost aceste pentru Ardeal.”(p.58)

Tonul povestirii se schimbă atunci când înfăţişează momente de eroism naţional. Lupta de la Posada din 1330 este un asemenea moment eroic. Carol Robert „luă oaste mare şi purcese asupra lui Mihailă Basarab, Domnul Ţării Româneşti. Dară o păţi foarte rău. Românii la începutu-l îmbiară cu pace. Regele răspunse cu sumeţie şi nu vroi să primească. Aşa românii se tot retraseră, arzând satele şi punând de o parte s-au nimicind lucrurile de lipsă pentru susţinerea unei oşti. Regele veni la mare lipsă. Atunci românii-l închiseră între neşte munţi în locuri foarte rele şi aruncând ploaie de săgeţi şi de pietri asupra oastei lui o nimiciră, aşa cât numai foarte puţini s-au reîntors de acolo. Regele şi-a schimbat veşmintele şi aşa a scăpat.” (p.32) Momente şi detalii din acest fragment le vom regăsi în balada eroică a lui Coşbuc Carol Robert.

Cei trei ani din istoria Ardealului (1599-1601) stăpânit de Mihai Viteazul, numit de Ioan Micu Moldovan, Mihai eroul, sunt înfăţişaţi în cele două faze: glorie şi decădere: după intrarea în Alba Iulia „cu toată pompa de triumf”, urmează trădarea şi uciderea lui „în pratul lui Traian”, de lângă Turda din ordinul lui Basta.

În capitolul Ardealul sub casa austriacă ( 1699-1848), două momente sunt mai pregnant comentate: Unirea cu Biserica Romei şi Revoluţia de la 1848. Ioan Micu Moldovan arată „ce bine a adus Unirea. Fiecare capitol (period sau răstimp) se încheie cu un „sumariu”, un scurt rezumat al celor expuse; din când în când expunerea este întreruptă de întrebări: Pentru ce s-au răsculat secuii? Suferit-au turcii schimbările acestea? etc.

Dacă pentru şcolarul şi pentru „docentele” din Ardealul celei de a doua jumătăţi a secolului al XIXlea, limbajul era nu numai accesibil ci şi familiar, pentru cititorul de azi lectura manualului lui Ioan Micu Moldovan are şi un farmec stilistic conferit de îmbinarea unor ardelenisme (bătaie – război, frecări – conflicte, căşuna – provoca, făţărie – ipocrizie, duduiţi – alungaţi, s-a opăcit – s-a oprit, a o tuli – a fugi etc. cu latinisme: decula – înlă- tura, debelat – învins, au curs – au alergat, erezit – moştenit etc.) şi mai ales expresii şi locuţiuni populare: nefiind în stare a trage deget cu… – a se măsura în luptă, a pune caru în pietri – a încerca un lucru dificil, odată cu capul – niciodată, ţi se ridică părul în cap – te îngrozeşti etc.

Manualul lui Ioan Micu Moldovan s-a bucurat de recenzii elogioase în epocă („Gazeta de Transilvania”, nr. 10/1866) şi a fost pentru generaţii în şir de elevi şi învăţători o înaltă şcoală de educaţie patriotică.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara