Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

 
V. Mărginean: LOCURI ŞI ROSTURI de ---

Timpul este averea mea, spunea Goethe.

Pasul măsurat, bine proptit în calea anilor, îi aparţine şi artistului imperturbabil pe care îl evocăm astăzi.
La talente care se domină şi îşi strunesc neabătut impulsurile, cum e Viorel Mărginean, sporul anilor ce se aştern nu constituie o întindere îngheţată, un ocean ostil, ca în viziunea de neuitat a lui Eminescu: Optzeci de ani trăiţi în lume nu se aşază în antiteză cu „zarea eternei dimineţi”. Bun în adînc, sever însă faţă de sine, fără vreun răsfăţ năzuros cînd îşi declară parcursul, Viorel Mărginean îmi povestea cîndva o întîmplare din anii studenţiei de la Belle-Arte. Cum profesorul lor, mai puţin ilustru, se îmbolnăvi, devenind indisponibil, studenţii clasei lui trecură sub oblăduirea lui Alexandru Ciucurencu, magistru pe cît de harnic, pe atît de dotat. După o repede ochire, meşterul îl designă pe Mărginean să fie şeful clasei, o însărcinare aproape administrativă. De ce?, întrebase surprins prietenul meu, pe atunci adolescent. Mai sînt şi alţii care ar putea îndeplini acest rol! „Pentru că dumneata – îi replică meşterul, cu accentul lui inenarabil şi cu un gest mimetic – ai maxilarul aşa!” Şi îi desenă în aer un unghi drept.
Era, pentru Ciucurencu, îndeobşte intuitiv, garanţia că tînărul din faţa lui nu va ceda moliciunilor complezente. Îl menea parcă viitorului, un asemenea profil, cu angulaţie fermă, ca de Ulysse pictat pe vechi vase greceşti. Intra, cumva, într-o arie de pozitivă inducţie, se înscria într-o posibilă tipologie de făptuitori mult îndemînatici, gata să ţină piept obstacolelor, fără de lene ori de narcisism zadarnic.

*

Cînd reluase în propria lui scriitură Odysseia, Kazantzakis îl purta pe erou dincolo de balansul aventurilor mediteraneene, îl punea să înfrunte, în miezul Africii, arşiţa nemiloasă. Mărginean, care şi-a purtat, în ce-l priveşte, lucrarea artistică în expoziţii pe meleaguri variate, în Europa şi dincolo de fruntariile ei benigne, la Salzburg şi Viena, la Hamburg şi Mannheim, la Bruxelles, la Roma şi Madrid, la New York şi Paris, n-a fost nicicînd dispus să abdice de la apartenenţa lui la o determinată geografie, – înrădăcinat mai degrabă spre o cumpănă la jumătatea Septentrionului.
Se înţelege, tropismele definitorii pentru o creaţie extins pictorică nu încap în enunţuri de strictă meteorologie. Hiperboreu în planul unor aspiraţii sublime, te poţi simţi dincolo de vreo fizică previzibilă, – geniul Gerului detună în King Arthur al lui Purcell, aşa cum învolburează spumegarea imaginarului eminescian. Alburile hibernale din peisagistica pe care o desfăşoară pictorul nostru nu-s doar transcriere a unui dat exterior. Frecvenţa lor se revendică de la autoritatea unui fapt moral. Denunţă o voinţă aspră de stil, un refuz al pasivităţii în care poate aluneca artistul, pe panta indolenţei pitoreşti.
Sobrietatea lui a ales de la început, fără ezitare. Chiar o aparenţă de uscăciune lineară a desenului i-ar fi repugnat mai puţin decât pletoricul dezlănţuit în neştire. Încă de la primele manifestări, un martor fiabil, precum G. Oprescu nu se înşela cînd îl percepea „îndrăzneţ în ce priveşte desenul”, parcimonios pentru a salva o anume încărcătură de energie: „cultivă un desen sintetic” suna elogiul profesorului.

*

Stringente în alcătuirea lor lăuntrică, alcătuirile peisagistice proprii lui Mărginean nu-şi rătăcesc sub ninsori imaculate reţeaua savantă de valori ce susţine tabloul. Cînd vătuită blînd, parcă pe dinăuntru, cînd scrisă în incizii aşternute pe umeri de dealuri robuste, zăpada modulează aici intangibilul după tipare tainic eficace. Cîte o imagine pipăie liniştit marginea lumii, făcînd un iter suspendat, ca săgeata care stă din aporia filosofului antic. Cutare comentariu simbolic urmăreşte ritmat întinderea, după cadenţe din spaţiul mioritic. Nu scutură, în văzduh, vreun frig de pustietăţi polare. În pulberea aceasta diafană e conţinut un principiu tonic, un fel de secretă cordialitate. Candoarea ei exprimă un acord invincibil cu sufletul ascuns al universului; care, văzut de sus, adesea, ca o imensă „grădină a cărărilor ce se bifurcă”, nu-i o enigmă borgesiană; ci, mai degrabă, un înveliş bine vălurit, pentru o existenţă urcînd din adîncuri netemătoare.

*

Punct de emergenţă al puterilor ce ne sunt reazem şi temelie, satul transilvan unde a văzut lumina, Cenade, în judeţul Alba, înseamnă pentru V. Mărginean un tipar emblematic, în perpetuitate funcţionînd concret şi inuzabil. Dacă adăpostise, cu generaţii în urmă, şi naşterea unui vlăstar care să-l vrednicească sub semnul duhului, Ion Agîrbiceanu, locul i-a rămas pictorului nostru ca o referinţă de neşters. Întîia lui operă antologică face, în 1965, racordul între acest ireductibil Heimat ardelean, dominînd valea Tîrnavei, şi filonul opţiunii sale rafinate, de ascet al alburilor suverane. Salutînd în ea o sinteză – între perspectiva à vol d’oiseau bruegeliană şi preţiozităţi secrete, dinspre depărtări extrem-orientale şi persane, condeie pertinente ale criticii, Nicolae Argintescu- Amza bunăoară, luau implicit act deopotrivă de un veritabil salt calitativ al picturii transilvane; dovedinduse aici, în Iarnă la Cenade, fidelă pământului din care creştea şi, în acelaşi timp, deloc marginală, deschisă unui orizont de asimilări fără complexe.

*

Cu antene altfel exploratoare decît ale înaintaşilor, generaţia care-şi anunţa prezenţa prin atare semnale – Viorel Mărginean, Ana Lupaş, Mircea Spătaru – îi pregătea artei româneşti din Transilvania sorţii unei legitime reînnodări cu o centralitate francă, de înţeles şi expresie. Citadelă a identităţii noastre daco-romane, în veacurile cînd ni s-a lămurit plămada etnică, aceste reliefuri transilvane au sprijinit înţelegerile cele mai luminoase privind geografia noastră concentrică: în descripţii ca aceea a lui Gérando, spre exemplu, pe care Tudor Vianu a pus-o nimerit în paralelă cu paginile unde Bălcescu trasează cadrul, pentru epica fulgurantă din Istoria Românilor sub Mihai-Vodă Viteazul.
Îi era hărăzită unei asemenea situări în epicentrul etnogenezei noastre, favoarea unei complementarităţi creatoare, răzbind peste factorii ce debilitau provincial ambianţa culturală. Cînd Mărginean, nicicum reticent la varii explorări, ancorează acasă, gestul său nu e regres retractil, întoarcere către confortul unor duioşii perimate. Ion Brad, născut în aceeaşi regiune cu pictorul, la numai cîteva sate distanţă, cînd a croit revista astfel intitulată, „Acasă”, voindu-se un receptacol pentru stenice fidelităţi, n-a întîrziat să-i ofere artistului o reconstituire atentă a ceea ce fusese „preajma” copilăriei sale. Din fotografii semnate de fiul său, plasticianul Alexandru Mărginean, se recompunea o tălăzuire de spaţii văzute veridic, în rezistenţa lor neascunsă faţă de tratări parazitar sentimentale. Ghiceai pămînturi „întabulate”, parcă stîrnind ecouri din prozele aprige ale lui Pavel Dan, cînd ochiul privitorului se lipea de zvîcnirea porţiunilor imbricîndu-se, brune, pînă la limita priveliştii. Pale de alb, iernatic spulberate peste întinderi, se resorbeau în echilibrul total, pe care-l degajau imaginile.
Un fel de ontologic respect, faţă de lucruri ce se arată cum ar trebui să fie, simţire decantată definitiv în lirica lui Lucian Blaga – stea calmă adăstîndune visarea la zenitul Transilvaniei – dilată pe dinăuntru capacitatea de cuprindere sortită unui concept durabil, ce nu se cade interpretat în mod privativ, după măsuri meschine. În cazul lui V. Mărginean, ponderea lui „acasă” depăşeşte concretul locuirii, memoria lui vuieşte de tainele fabulei fără sfîrşit care e pădurea.
Am urcat cu el în desişul de codru care-i înconjura cuibul copilăriei, – fecior de pădurar, el revenea cu drag în căsuţa unde asculta nestînjenit rumorile fiinţei uriaşe a naturii. M-a condus în chip firesc să-mi descopere protocolul de blîndeţe în vigoare acolo, ieslele de fîn puse iarna la îndemîna căprioarelor, ori bulgării de sare pregătiţi pentru botul lor suav.

*

Natura, astfel chemată la mila şi osîrdia protectoare a omului, e îndreptăţită să exulte, o anume inflexiune participativă se constată şi din partea pictorului, cînd îi simte zbaterea nedomolită şi pulsaţia inocentă. Crescut pe făgaşuri oricît de şerpuite, în domnia verde ce te aspiră spre nepătruns şi te închină primordialului, sufletul său de artist n-are cum ocoli emoţia pe care o generează multiplicitatea de miracol viu a făpturilor Domnului.
Printr-o aplecare de simpatetică posesiune, le-ar voi armonizate, făcîndu-ş i semne de curtoazie dintr-o casă ordonatoare în alta, ca într-un tablou al lui Mendeleev pentru lumea biologică, unde ambiţia de a clasa cedează bucuriei gureşe, – că speţele există inumerabil, că păsăruici minuscule vin să viziteze lineatura dedicată lepidopterelor. De la efigiile lor singulare, grandios veghiind perimetrul expoziţiilor semnificative, plasticianul trece la un cumul saturat de gingaşe reflexe, un Calendar al fluturilor, de pildă, fantastic şi minuţios totodată.
Să nu ne mire, la acest creator capabil de ordine indubitabilă, alianţa arcuită în ultimii ani, între habitudini de economie sagace a expresiei şi o redundanţă de tezaur celebrativ, pentru puterile vieţii. Căci Mărginean a transgresat graniţele, în acest nou freamăt, de frunze foşnind luxuriant, dar inteligibil, pe axe de simetrie care logodesc contrariile; printre aripi învoalte, plutind într-un abur dens, ordonat muzical, precum o partitură extensivă cît Delta.

*

Locuri şi rosturi s-a numit ultima lui expoziţie din acest an, la Centenarul unei Academii cu menire pragmatică – Academia de Studii Economice. Locuri care şi-au afirmat net un sens dincolo de întîmplător, cînd, de exemplu, artistul invitat la UNESCO în 1992, a aşternut pe edificiul principal de la Paris, în Place Fontenoy, pe înaltul a vreo trei etaje, o imensă pictură panoramică, înfăţişînd, din creştetul munţilor pînă la mare, o cascadă învăluitoare de privelişti deloc didactice, unde trimiterile etnografice sînt juste – cutare acoperişuri din Ţara Moţilor, bunăoară – şi totodată suscită un feeric care nu înspăimîntă, ci odihneşte senin imaginaţia. Ca Demiurgul carel ia de mînă pe Adam, în timpul unic pe care-l descrie Cartea Genezei, să-i arate opera sa, căci a constatat, spune Scriptura, că e bună, pictorul crede într-o dimineaţă inepuizabilă a lumii.

A o numi limpede, cu o pregnanţă neştirbită, această misiune l-a susţinut infailibil. Un aici şi un acumbine rostuite deschid braţe pentru un totdeauna benefic. De aceea Nichita Stănescu, avînd în faţă curgerea unui film despre pictura lui Mărginean, Culorile zborului, putuse inventa pe loc, exclamativ, un comentariu ce cavalcadează întinderile. Şi se întreba, cu noimă, într-o largă respiraţie: „Mărginean n-o fi avînd el vreun bunic vultur, de-a prins în creier atîta zbor? ”

Să-i mulţumim, de ziua lui, pictorului, pentru agerimea acestei priviri, neoprită către înalturi, pentru înaintarea lui salubră către astfel de înţelesuri care fortifică şi alină. Care ne îndeamnă să rostim fără sfială locul nostru în lume!

Dan HAULICA
Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara