Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
Pietatea defetistă de Sorin Lavric

Friedrich Schleiermacher, Teologia creştină liberală, traducere şi studiu introductiv de Ovidiu Cristian Nedu, Editura Herald, Bucureşti, 2014, 272 pag.

Schleiermacher e un exemplu grăitor de cum din îmbinarea a două calităţi de excepţie se poate ivi un defect de marcă. Tînărul născut la Breslau în 1768, într-o vreme cînd oraşul trecea de sub jurisdicţia Coroanei Austriece sub pajura heraldică a Prusiei Orientale, avea cu precădere două calităţi: simţul realităţii şi mania logică.

Simţul realităţii e o virtute terestră: te împiedică să te laşi în voia unor ficţiuni pe care imaginaţia le brodează din elan demonstrativ, pe cînd mania logică e de două ori coercitivă: mai întîi fiindcă te sileşte să cauţi peste tot inferenţe valide, iar apoi fiindcă te face imun la adevăruri căpătate prin salt magic (exemplul clasic de salt magic e revelaţia divină: o ingerinţă ce cade din ceruri spre a tulbura firul istoriei). Cele două calităţi, cînd încap într-o minte trecută prin ciur teologic (la îndemnul tatălui, Schleiermacher avea să facă studii teologice), culminează într-o redutabilă apucătură doctrinară, aceea de a impune adevărului trei condiţii de principiu: coerenţa, adecvarea la experienţă şi bunul-simţ de ordin psihic. Cu alte cuvinte, ceea ce nu poate fi înţeles logic pe baza experienţei de către o minte obişnuită nu intră în tiparul adevărului, fiind caterisit drept bazaconie mitică. Un intelect înarmat cu asemenea exigenţe va intra în dogmatică ca într-o junglă pe care o va supune neapărat unui proces de defrişare: orice detaliu ce aduce o contradicţie între noţiuni va fi decretat drept opinie falsă, şi tot ce va semăna cu o încălcare a realităţii seci va fi înlăturat sub acuza de scorneală crasă. În felul acesta, învăţătura creştină va fi redusă la un set de axiome clare, cărora nu le poţi găsi alt cusur decît platitudinea unor afirmaţii din care orice urmă de mister a fost stîrpită.

În fond, chiar asta i s-a reproşat postum teologiei lui Schleiermacher: lipsa înclinaţiei spre taină, cu excluderea misterului din miezul universului. Oricum, ar fi o mutilare să-l reduci pe Schleiermacher la schema paradoxală a defectului ce se iveşte din încrucişarea a două calităţi. E îndeajuns să ne amintim că studiosul protestant arătase de timpuriu o aplecare aparte pentru limbi clasice, de aici rîvna cu care redase în limba germană dialogurile lui Platon, oferind epocii fermentul cel mai nimerit pentru acea apoteoză de spirit pe care fraţii Schlegel, Schelling şi Herder aveau s-o imprime romantismului epocii.

În al doilea rînd, Schleiermacher era un bun orator, fie în ipostaza pastorului în faţa amvonului, fie în pielea profesorului în dreptul catedrei, de numele lui legîndu-se profesoratul la Berlin în aceeaşi perioadă cînd Hegel îşi stupefia auditoriul cu o serie de prelegeri pe care nu le înţelegeau decît dracii. De altminteri, în afara detaliului că respirau acelaşi aer în Berlinul dintre 1820 şi 1830, cei doi gînditori nu aveau nimic în comun. Schleiermacher era logic, realist şi cu picioarele pe pămînt. Hegel era ilogic, mistic şi rupt de realitate. Primul era un tehnician de concepte în sens doct, năzuind la armonia dintre subiect şi obiect după tiparul raţiunii. Al doilea era un căpcăun contorsionat, în mintea căruia obiectul se făcea subiect pentru ca apoi, smerindu-se de atîta metamorfoză, să se întoarcă în matca elementului divin. Că tocmai tehnicianul a ajuns să facă teologia la care căpcăunul era predispus prin exces mistic e o chicihiţă ce ţine de meandrele inexplicabile ale istoriei: deseori performanţa într-un domeniu e atinsă de cei care par incompatibili cu el. Numai că performanţa lui Schleiermacher în dogmatica protestantă a fost contestată de mulţi teologi, singurul care s-a dovedit clement cu berlinezul fiind Carl Barth, pentru care autorul Credinţei creştine (1821) este un vîrf în edificiul teoretic al Bisericii lutherane.

Dar ce spune în fond Schleiermacher? E îndeajuns să iei seama la cum defineşte religia pentru a simţi discrepanţa dintre optica proprie şi viziunea clasică (catolică- ortodoxă). Pentru Schleiermacher, pivotul religiei stă într-un sentiment, şi anume în pietate, pe care o defineşte drept acea emoţie pe care o capătă credinciosul în clipa cînd ajunge la conştiinţa dependenţei totale de univers. Altfel spus, cînd constaţi că eşti un vierme la cheremul unor forţe pe care nu le poţi influenţa, atunci te încearcă pietatea faţă de Dumnezeu, şi chiar acest sentiment e catalizatorul oricărei religii. Pus în faţa unei atari concepţii, Hegel i-ar fi reproşat neputinţa de a sări peste sentiment spre a urca la treapta conceptului, iar Carl Schmitt, un catolic cu vie repulsie faţă de logica prozaică a protestanţilor, ar fi învinuit-o de orbire faţă de un eveniment crucial: învierea lui Hristos.

Numai că la Schleiermacher punctul central în doctrina creştină nu e învierea, în care de altminteri nu crede, de vreme ce o trece în rîndul cunoştinţelor problematice, alături de existenţa diavolului sau a îngerilor. „Învierea şi urcarea la cer, ca şi profeţia lui Hristos referitoare la a doua sa venire, în vederea Judecăţii, nu pot fi considerate drept părţi autentice ale doctrinei despre persoana sa.” (p. 240) Fraza cîntăreşte cît o abdicare de la crezul creştin, şi totuşi onestitatea lui Schleiermacher nu poate fi pusă la îndoială: neamţul trece prin filtru logic fiecare nuanţă catehetică, rezultatul fiind defrişarea junglei dogmatice de care pomeneam mai înainte. La sfîrşit, cititorul rămîne cu un mănunchi de afirmaţii moralizante, ce-l îndeamnă să urmeze exemplul de conduită pe care ni l-a dat Hristos. Adică pledoarie pietistă în numele armoniei dintre oameni. Cît despre Diavol, Schleiermacher nu se încurcă în subtilităţi: „Orice afirmaţie despre Diavol trebuie făcută sub rezerva că credinţa în el nu trebuie să fie niciodată instituită drept o condiţie pentru credinţa în Dumnezeu sau în Hristos. De asemenea, nici măcar nu se poate pune problema ca Diavolul să aibă vreo relevanţă cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu.” (p. 228) Mai pe şleau spus, reminiscenţele obscure de superstiţie orientală, ce trezesc la viaţă năluci demonice menite a justifica apariţia răului, trebuie lăsate deoparte. Răul e consecinţa păcatului, iar păcatul stă în gesturile pe care le săvîrşim în absenţa sentimentului de pietate.

Se înţelege că dogma trinităţii i se pare lui Schleiermacher ininteligibilă, la fel ca echivalarea lui Hristos cu Dumnezeu. Dintre taine nu le acceptă decît pe cele pomenite în Evanghelii (botezul şi euharistia), iar în preoţie nu vede o vocaţie de har, ci o prerogativă bisericească. Cu alte cuvinte, de har poate avea parte oricine cu condiţia să se umple de pietate faţă de univers, adică să aibă conştiinţa dependenţei de forţele înconjurătoare. Amestecul acesta de defetism şi pietism (dependenţă absolută şi deopotrivă evlavie faţă de Dumnezeu), alături de negarea misiunii preoţeşti ca verigă indispensabilă între Dumnezeu şi credincioşi, îl face pe Schleiermacher de nedigerat sub unghi catolic-ortodox, dar uşor de admirat sub unghi neoprotestant.

Ce izbeşte la volumul Teologia creştină liberală sunt trei amănunte editoriale: primul e că Ovidiu Cristian Nedu a tradus Credinţa creştină (Der christiliche Glaube) după o variantă engleză (The Christian Faith in Outline, Edinburgh, 1922). Al doilea detaliu este că studiul introductiv semnat de Ovidiu Cristian Nedu ocupă patru cincimi din volum, traducerea propriu-zisă avînd întinderea unei broşuri prescurtate, care reprezintă versiunea condensată a celor 700 de pagini cîte numărau originalul nemţesc. E drept, versiunea condensată aparţine editorului englez, Ovidiu Cristian Nedu reproducînd-o cu scrupulozitate. Al treilea detaliu stă în titlul volumului, de negăsit la Schleiermacher, titlu a cărui alură te duce cu gîndul la o deformare ideologică. E greu de înţeles cum o teologie putea fi înfăţişată într-o formă „liberală” în secolul al XIX-lea. Oricît de scăpat de sub constrîngerea dogmelor gîndea Schleiermacher, nu i-ar fi trecut prin minte să gîndească o variantă „liberală” a teologiei creştine, pentru simplul fapt că termenul nu-i preocupa pe protestanţii epocii. Din acest motiv, titlul nu are acoperire în textul original, cum la fel îmi scapă motivul pentru care Ovidiu Cristian Nedu îl consideră pe Schleiermacher drept „părintele teologiei liberale” (p. 5) „Teologia liberală” e un bastard ivit ca simptom al crizei creştinismului, şi calea cea mai sigură de a face praf o dogmă e s-o prelucrezi în manieră liberală. Luată în sine, expresia e bezmetică. Fără aceste rezerve, volumul este o merituoasă introducere într-o gîndire care, la noi, nu a făcut epigoni.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara