Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cartea Românească:
Noul canon (I) de Daniel Cristea-Enache

Nicolae Manolescu, Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc, Editura Paralela 45, Piteşti, 2014, 368 pag.

Deşi G. Călinescu asimila istoria literară cu critica, în modul său paradoxal şi scînteietor, între a fi un bun critic literar şi, respectiv, un istoric nu este nicidecum un raport de presupunere reciprocă. Sînt critici de mare fineţe analitică şi interpretativă incapabili de a construi un întreg al literaturii (I. Negoiţescu), după cum sînt istorici literari de amplă perspectivă cărora le pune probleme analiza unui text poetic (Eugen Simion). Nu putem pretinde unui critic să fie şi cronicarul cel mai longeviv al unei literaturi, şi istoricul ei; dar aceasta pare a fi miza, una dublă, a lui Nicolae Manolescu prin Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc.

La acelaşi Călinescu, compendiul din 1945 era o versiune „scuturată” a Istoriei din 1941. La Manolescu, avem o carte de sine stătătoare, diferită sub multe aspecte de Istoria din 2008, deşi se aplică asupra aceleiaşi continuităţi literar-culturale: de la pragul secolului 16, cînd se face mai mult cultură decît literatură (decalajul faţă de literaturile occidentale fiind mare), la cel al secolului 21, cînd, ca să glumim puţin pe seama unor autori lipsiţi de lecturi, e vorba mai mult de literatură decît de cultură.

Cinci secole de literatură română: iată o provocare pentru orice critic literar, obligat să pună analizele şi evaluările făcute unor cărţi nu doar în contextul socio-cultural al epocii lor, ci şi în tabloul general al unei literaturi. Desigur, cronicarului literar care citea F al lui D.R. Popescu nu-i lipsea perspectiva de încadrare a romanului într-o istorie a formelor romaneşti, fie ea autohtonă ori universală; însă în cronica literară se insistă, cum e şi firesc, asupra unei cărţi, multiplu focalizată şi analizată pe mai multe pagini. Diferenţa faţă de actuala Istorie „pe înţelesul celor care citesc” este sesizantă: aici, lui D.R. Popescu i se alocă sub două pagini – şi el este, aşa zicînd, dintre norocoşii autori contemporani prezenţi.

Altfel spus, toată literatura română este văzută la scară, ceea ce face deliciul lectorului avizat şi provoacă, probabil, consternare în rîndul autorilor auto-centraţi. Departe de a căuta să se facă popular în rîndurile scriitorimii sau ale colegilor de breaslă critică, Manolescu a creat un canon în care valorile literare postbelice sînt permanent confruntate cu cele din epocile anterioare. Nu se observă vreo preocupare a sa pentru „imagine”; îl interesează, în schimb, „reabilitarea” şi revalorificarea unor autori nedreptăţiţi, de la Alecsandri la Slavici. În această direcţie, Manolescu se confruntă critic cu istorici literari aflaţi ori prea aproape de un scriitor pentru a-i dimensiona corect importanţa, ori prea departe, ca sensibilitate morală, pentru a-l recepta favorabil. Astfel, Alecsandri „este nu numai cel mai de seamă poet din generaţia romantică, dar şi cel mai nedreptăţit de posteritate. Iorga şi Ibrăileanu îl învinuiesc de frivolitate lirică, iar G. Călinescu îl consideră «poet oficial». Nu «oficial» este însă cuvîntul potrivit, ci «ocazional». Dacă Alecsandri nu pierde din vedere nici o ocazie de însemnătate istorică, din trecut sau din prezent, consacrîndu-le tuturor, vreme de o jumătate de secol, poezii care au intrat în imaginarul naţional, nu înseamnă că ascultă de vreo comandă politică.” (p. 31).

Distanţîndu-se de criticii altor epoci nereceptivi la poezia lui Alecsandri, criticul „şaizecist” devenit istoric literar îl compară pe autorul baladei Şoimul şi floarea fagului cu Eminescu din Luceafărul şi Ion Barbu din Riga Crypto şi lapona Enigel. E vorba de un „anticipator nerecunoscut decît rareori al poeziilor generaţiilor următoare, de la Eminescu la Coşbuc şi de la Iosif la Goga”, iar pastelurile sale „deschid la noi calea unei specii”. În fine, scrisorile lui Alecsandri sînt „absolut minunate”, iar teatrul, creat în diferite registre, „oferă scenarii pe gustul regizorilor moderni”. În timp ce cutare autor contemporan nu se regăseşte nici măcar printr-o menţionare în această Istorie atît de exigentă, „veselul Alecsandri” are parte aici de o adevărată celebrare simbolică.

Cazul Slavici este şi mai complicat, fiindcă în el s-au acumulat tensiuni fără legătură cu opera literară. Pentru a-l „salva” pe creatorul Slavici de omul cu acelaşi nume, criticii au disociat între cele două identităţi, mergînd în linia unei autonomii a esteticului obţinute cu preţul penalizării omului. Călinescu citează în Istorie versuri ale lui Goga dedicate bietului Slavici, sub titlul Unui scriitor vîndut. Versurile sînt „crude”, scrie Călinescu, ceea ce e totuşi un eufemism pentru următorul blestem liric: „Nu-i simţi în noaptea ta de jale,/ Cum vin convoi întunecat,/ Eroii scrisurilor tale/ Şi ţi s-apropie de pat?// Vin popi bătrîni cu barbă sură,/ Ţărani cu chip însîngerat,/ Vin să te blesteme din gură,/ Vin să te-ntrebe de păcat.” etc. Disocierea călinesciană între om şi autor are, la rîndul ei, un alt tip de cruzime: „Moartea, la 17 august 1925, înlesni apoteoza operei.”.

Mai întîi, Manolescu subliniază rolul esenţial al lui Călinescu în impunerea lui Slavici în canonul literar, după ce critici interbelici precum Vianu sau P. Constantinescu fuseseră „refractari”. E o diferenţă considerabilă între verdictul lui P. Constantinescu dat unui mare prozator („valoare creatoare submediocră”) şi recunoaşterea acestuia ca atare de către G. Călinescu. Călinescu a văzut în Mara „un pas mare în istoria genului” şi „aproape o capodoperă”. Manolescu duce analiza marelui roman mai departe, după ce o făcuse în Arca lui Noe. „Cine vorbeşte totuşi în roman?”, se întreabă istoricul literar după ce a întors pe toate feţele, ca analist, romanul devenit canonic al lui Slavici. „Naratorul nu e Mara, dovadă că foarte curînd el ia distanţă faţă de văicărelile săracei femei, dezvăluindu-i adevărata stare materială, şi încă pe un ton ironic”.

Se crede în continuare că un poet scrie din „inspiraţie”, iar un romancier, cu „forţă”. Manolescu atrage atenţia, pe bună dreptate, asupra construcţiei personajului şi a compoziţiei romaneşti, aflate într-o relaţie deopotrivă strînsă şi plurisemantică. Personajul devine memorabil nu prin trăsăturile lui (ce personaj nu devine memorabil la Tolstoi? s-ar întreba Raicu), ci printr-un „joc între identificare şi distanţă” remarcabil analizat de istoricul literar. Acest joc „conduce la o caracterizare a eroinei de o fineţe rar întîlnită în proza noastră, chiar şi mai tîrziu. O vedem o dată pe Mara aşa cum îşi apare sieşi şi, altă dată, aşa cum le apare celorlalţi. Perspectiva exterioară este etică, aceea interioară, psihologică. Aceeaşi «gură a satului» din nuvele apreciază ceea ce individul face ca urmare a impulsurilor sale subiective.” (p. 73).

Lui Slavici-omul i se face dreptate înainte de a trece o sută de ani de la moarte (!), în Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc. Judecat moral de ardelenii contemporani lui ca „filomaghiar” şi „simpatizant al monarhiei austriece”, tîrît în cinci procese de stăpînirea maghiară, închis la Vaţ, arestat apoi pentru „colaboraţionism” cu ocupantul german, laolaltă cu Arghezi, şi judecat, tot moralmente, de oameni atît de diferiţi precum Iorga şi Lovinescu, un mare şi modern prozator ca Slavici este reabilitat de un mare critic literar care are, ca şi scriitorul altei epoci, curajul de a fi contra curentului de opinie: „Nici un singur gest nu-l compromite. Nici un singur rînd din publicistică nu poate fi întors împotriva lui. Literatura lui toată îl arată mai degrabă un cosmopolit, evocator al unei lumi amestecate naţional şi religios, fără conflicte de clasă şi fără ideea de mezalianţă, locuitoare a unui sat aflat la limita urbanizării, cu bresle şi meşteşuguri temeinic constituite, în solida tradiţie germană şi ungurească.” (p. 70).

Dacă G. Călinescu îi acorda în Istoria, din 1941, multe pagini lui Cezar Petrescu, pentru a explica publicului „captiv” din interbelic că acesta este doar „un confecţionator cu însuşiri literare”, Manolescu îi va oferi una singură, făcînd economie aici pentru a „risipi” spaţiul cu autori precum Alecsandri şi Ghica, Maiorescu şi Lovinescu, Eminescu, Creangă, Caragiale şi nedreptăţitul Slavici. Ultimul verdict al lui Manolescu anterior abordării epocii moderniste (1918-1947) este la fel de sec şi de crud precum cele ale criticilor ce au forjat cîte un canon literar (Maiorescu, Lovinescu, Călinescu): „Publicistica, teatrul şi romanele lui Minulescu au fost pe bună dreptate date uitării.” (p. 107).

Nici ura de care a avut parte un scriitor (Slavici, Macedonski), nici succesul de care s-a bucurat un scriitor (Minulescu, Cezar Petrescu) nu influenţează judecata de valoare estetică a criticului literar din generaţia 1960, care a ambiţionat şi a reuşit constituirea unui nou canon.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara