Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Eseu:
Literatura grupurilor etnice americane de Cristina Cheveresan

Literatura grupurilor etnice americane oferă, la ora actuală, unul dintre cele mai spectaculoase exemple de întrepătrundere a ficţionalului cu documentarul, a (auto)biograficului cu definirea/ redefinirea/ criza/ obsesia identitară. Datorită complexităţii factorilor ce contribuie la conturarea acestui tip aparte de scriitură, cercetarea din domeniu se înscrie mai degrabă în sfera mai largă a studiilor culturale, decât în cea a hermeneuticii literare sensu stricto.

Celor interesaţi, proiectele dedicate analizei aprofundate a acestui gen de ficţiune le pot aduce în atenţie o serie de chestiuni şi argumente omniprezente în dezbaterea internaţională, dar mai puţin familiare, poate, publicului din România. Nucleul în jurul căruia gravitează cercetarea îl constituie scrierile autorilor etnici de limbă engleză, aflate în evidentă ascensiune în America începutului de Mileniu Trei.

Cazul este cu atât mai relevant cu cât dialogul dintre minoritate şi majoritate, centru şi margine capătă dimensiuni aparte în contextul evoluţiei individuale şi comunitare în cadrul unei naţiuni precum cea americană: pluricentrică şi polifonică, alcătuită din generaţii succesive de imigranţi. Dislocarea, transmutarea, (in)adaptarea, asimilarea, (dez)integrarea, hibridizarea, stereotipizarea (adeseori reciprocă) se înscriu în vocabularul scriitorilor etnici americani aflaţi în căutarea unor stiluri şi locuri proprii în complicatul eşafodaj socio-politic şi cultural al SUA. Scopul scurtei treceri în revistă de faţă e de a sublinia câteva particularităţi ale unei literaturi ce opune, de regulă, rezistenţă interpretării prin prismă pur estetică, şi de a evidenţia rolul esenţial pe care tipul de abordare oferită de sfera studiilor culturale îl joacă în înţelegerea şi evaluarea corectă a unor asemenea texte.

Studiul literaturilor etnice şi-a schimbat, fără îndoială, statutul în Statele Unite în decursul ultimelor decenii, migrând spre centrul interesului academic, pe măsură ce diverse institute şi departamente de Studii Etnice şi-au găsit, treptat, locul în marile universităţi. Editurile au început, la rându-le, să promoveze intens o serie de scriitori americani de provenienţe dintre cele mai diferite, care aleg să-şi exploreze moştenirea şi să-şi împărtăşească experienţele din familie şi comunitate cu publicul interesat. Printre numele consacrate, recompensate deja cu varii premii de prestigiu, se numără Toni Morrison sau Alice Walker, Jhumpa Lahiri sau Khaled Hosseini, Sherman Alexie, Louise Erdrich, Amy Tan, Maxine Hong Kingston, Julia Alvarez sau Junot Diaz, mulţi dintre ei ecranizaţi, traduşi (chiar şi) în română şi îndrăgiţi în egală măsură înăuntrul şi în afara spaţiului nord-american.

Aparţinând principalelor comunităţi etnice din SUA (africană, arabă, asiatică, latino, indigenă), susnumiţii şi tot mai numeroşi alţii asemenea lor îşi percep şi traduc evoluţia individuală şi comunitară în contextul unei culturi americane contemporane extrem de densă şi diversificată ca structură. Modalităţile de raportare ale scriitorilor etnici la esenţa unor relaţii publice şi particulare aparte devin parte integrantă şi expresie a unei conştiinţe sociale din ce în ce mai puternic afirmate, transpusă în texte cu priză la publicul larg. În afara mizelor estetice şi calitative, asemenea scrieri se disting de la bun început prin impactul emoţional pe care îl pot produce asupra unei „naţiuni de imigranţi” prin definiţie.

Proza etnică americană, tot mai vizibilă la nivel naţional şi peste Ocean(e), reflectă, în mare parte, problematica extinsă a comunităţilor etnice (fie ele de imigranţi, nativi sau foşti sclavi). Aşa cum precizează Thomas Ferraro într-un volum din 1993, Ethnic Passages, „etnicitatea în SUA e mai mult decât o chestiune ce ţine de ritual, retorică sau dialog. Este o realitate profund neliniştitoare, în care literatura e implicată în mod special şi la care oferă un acces deosebit”1. Dacă definiţiile de dicţionar sunt, conform aşteptărilor, scurte şi concise („etnic” = referitor la un/o anumit/ă rasă, naţiune, trib, cu obiceiurile şi tradiţiile sale”; „minoritate etnică” = un grup de oameni de rasă diferită faţă de cea a majorităţii dintr-o ţară”2), lucrurile devin mai nuanţate în ce priveşte legătura strânsă dintre operele autorilor etnici americani, contextul socio-politic şi evoluţia istorică a comunităţilor (încă) minoritare din SUA.

În acest caz, specialiştii în domeniu evidenţiază anumite particularităţi: „Cuvântul «etnic» derivă din două surse. Din grecescul ethnos obţinem sensul de naţiune sau popor. În acest context, apare sensul de populaţie sau comunitate. Un alt cuvânt grecesc, însă, are semnificaţia explicită de «păgân» sau «altul». În Beyond Ethnicty, Werner Sollors asociază această a doua conotaţie cu realitatea americană. Urmărind etimologia un pas mai departe, Sollors consideră că, aplicată la contextul american, distincţia operată de tradiţia creştină între păgâni şi aleşi devine una între etnic şi american” 3. Este, astfel, important de notat că orice încercare de analiză eficientă a acestui tip de literatură cu o componentă socială extrem de pronunţată nu poate trece cu vederea elemente ce ţin de transformările care au avut loc în ultimul secol şi jumătate în structura naţiunii americane, cele mai multe legate de fenomenul imigraţiei.

Odată cu schimbările de politici publice privitoare la valurile succesive de aspiranţi la servicii şi cetăţenie, însăşi modalitatea în care fenomenele sociale sunt surprinse de scriitura minoritară a căpătat denumiri dintre cele mai diverse, menite să reflecte cât mai corect realităţile din teritoriu. „Termenul de «literatura imigranţilor», utilizat în prima parte a secolului XX, face loc, după al Doilea Război Mondial, celui de «literatură etnică», înlocuit ulterior de «reprezentarea multiculturală »”4. Desigur că, în cele două decenii scurse deja de la consideraţiile lui Thomas Ferraro, însăşi ideii de multiculturalism i s-au adus diverse acuze şi amendamente, referitoare la dimensiunile sale presupus restrictive. Indiferent, însă, de etichetele aplicate în timp, scrierile imigranţilor şi urmaşilor acestora au reuşit să atragă atenţia criticilor şi a publicului larg. Majoritatea observatorilor fenomenului evidenţiază o distincţie necesară, o diferenţă de ton, preocupări şi impact între cele două „valuri” majore identificabile în secolul XX.

„Dacă există moduri diferite de percepţie asupra experienţelor «etnice», acest lucru se întâmplă, deoarece în Statele Unite, în decursul ultimului secol, am avut de a face cu poveşti foarte diferite despre ce înseamnă «a fi etnic». Primul dintre cele două tipuri dominante este al imigrantului american, «etnicul» paradigmatic de dinaintea celui de al Doilea Război Mondial. Al doilea se referă la etnicul american de culoare, rezistent activ la asimilare ca urmare a conştientizării produse de Mişcarea Drepturilor Civice la sfârşitul anilor 1960 şi începutul anilor 1970. Cel dintâi grup a produs un număr substanţial de opere literare, care au captat atenţia criticilor atât înainte, cât şi după afirmarea conştiinţei multiculturale. Cel de al doilea grup a contestat eficient reprezentarea predominantă a celui dintâi, şi a pus cu succes bazele unui nou etos critic în studiile literaturii etnice”5.

Indiferent de categoria în care se înscriu, o mare parte a lucrărilor în cauză au fost cu precădere plasate (uneori abuziv, stereotip, reducţionist) în sfera documentului, a (auto)biograficului, în ciuda ficţionalităţii lor. Tendinţa de a le scoate din zona literarului pur, a artei de dragul artei, a poveştii, construcţiei şi stilului, se explică punctual prin evoluţia domeniului studiilor culturale, care pledează pentru interpretarea literaturii în cadru extins. Într-un interviu din revista „Dilema”, prof. Mihaela Irimia preciza: „Studiile culturale sunt formate din mai multe discipline, care constituie un punct de maxim interes în cadrul Studiilor umaniste, în Occidentul european şi în SUA. Nicăieri în lumea civilizată nu se mai fac abordări strict disciplinare, de cel puţin un deceniu şi jumătate. Cele mai interesante, percutante şi savuroase intelectual sînt studiile interdisciplinare, iar studiile culturale se integrează aici”6.

În acest spirit, cele mai multe lucrări dedicate literaturii etnice din SUA la ora actuală iau ca punct de reper Mişcarea Drepturilor Civile, văzută drept moment crucial pentru afirmarea diversităţii şi impunerea unei multitudini de voci autorizate în conştiinţa naţiunii aflate în perpetuă (re)formare. Ca urmare a marilor frământări şi reconfigurări mentale ale anilor 1960, prima parte a anilor 1970 a devenit o perioadă esenţială în ce priveşte accentuarea conştiinţei identitare de grup, sociologii catalogând fenomenul drept „noua etnicitate”7. În timp, legătura între problematica socială şi literatura provenită din rândul comunităţilor etnice americane a fost pusă în evidenţă în varii contexte şi pare indisolubilă. O colecţie de eseuri despre Memorie, naraţiune, identitate din 1994 se deschide chiar cu o încercare de clarificare a chestiunii.

„Noile legi ale imigraţiei nu au eliminat decât în 1965 rasa, religia şi naţionalitatea dintre criteriile de admitere pe teritoriul SUA, acest lucru având ca rezultat primul val de imigraţie legală din Africa, Asia şi America Latină. Populaţiile de nativi americani, latino-americani, africaniamericani şi asiatici-americani existente au fost afectate foarte profund şi de alţi factori decât emigrarea voluntară din ţările de origine [...] În ceea ce-i priveşte pe americanii de culoare, negarea şi obliterarea etniei sunt complicate de încercările de rezistenţă şi de respingere a stereotipurilor majoritare, înrădăcinate în ideea de «rasă». Începând cu anii ’80, dezbaterea s-a extins şi s-a adâncit. În vreme ce chestiunile privind incluziunea şi pluralismul au revenit în discuţiile curente privitoare la multiculturalism şi corectitudine politică, avem deja şi o tradiţie considerabilă în a parcurge literatura etnică plasând accentul pe chestiuni ce ţin de gen, formă literară, şi influenţă, desprinse de arena sociologiei şi politicii”8.

Evitând capcanele verbozităţii exagerate, supra-teoretizării şi vocabularului critic hiper-uzat şi golit, adeseori, de sens, tematica adusă recurent în prim-plan de literatura etnică americană trebuie observată cu atenţie, atât prin prismele multiple ale analizei textuale şi teoriei literare, cât şi prin plasarea informată şi documentată a textelor studiate în sfera mai largă a prozei cu substrat social, produs direct al unei culturi americane de tip „puzzle”. Fascinat şi inevitabil emoţionat de puternicele elemente (auto)biografice care tind să se regăsească într-o literatură a luptei şi căutării de sine perpetue, cititorul profesionist trebuie să îşi pună o problemă suplimentară, pe care Thomas J. Ferraro o subliniază: „Nu au existat niciodată îndoieli că aceia care studiază noua etnicitate sunt interesaţi de istoria socială a imigraţiei. Întrebarea care rămâne este dacă textele garantează şi o pasiune literară aparte”9.

În vreme ce pasiunea literară poate fi definită şi exercitată în varii moduri, una dintre cele mai pregnante caracteristici ale literaturii etnice americane o constituie, totuşi, chiar necesitatea interpretării sale din multiple puncte de vedere. Sociologia, antropologia, etnografia, istoria sunt doar câteva dintre domeniile care contribuie la înţelegerea unor asemenea texte care, spre deosebire de alte tipuri de discurs literar, sunt foarte rar analizate strict în termeni estetici. Atât subiectele, cât şi modalităţile utilizate pentru a modela proza îşi au orginile în genul de experienţă personală ce influenţează dezvoltarea temelor majore. Literatura etnică americană este adeseori privită ca modalitate creativă, originală, de reconciliere a diferenţelor culturale şi emoţionale, de educare a unui public prea puţin informat cu privire la elementele de specificitate ale culturilor din care provin anumiţi autori, fie ei stabiliţi în SUA pe parcursul vieţii, fie născuţi şi crescuţi în familii de imigranţi.

Blackwell’s Concise Companion to Postwar American Culture and Literature specifică: „Asemenea criticii literare poststructuraliste incipiente, literaturile în curs de dezvoltare în SUA îşi propun să identifice şi să deconstruiască moduri de gândire binară în care cele două jumătăţi aflate în opoziţie nu sunt egale. Pentru mulţi scriitori minoritari, acest proces echivalează cu înţelegerea prezentării lor şi a celor asemenea lor drept diferiţi, necivilizaţi, de neînţeles, pe scurt, acei «alţii» imposibil de asimiliat. Imigranţii primelor decenii ale secolului XX erau descrişi drept «americani cu cratimă», iar preşedintele Woodrow Wilson a făcut celebra afirmaţie conform căreia «oricine îşi poartă cratima cu sine are la îndemână un pumnal pe care e gata să îl înfigă în organele vitale ale acestei Republici”. Acesta e impasul identităţilor cu cratimă: ideea că americanul care aparţine unui grup minoritar e prins între două identităţi incompatibile, minoritatea (asiatică, neagră, hispanică, nativă) şi majoritatea (americană). Identitatea devine o chestiune de ori/ ori: fie «american», fie acel element care precedă cratima”10.

Unul dintre cele mai interesante aspecte ce pot fi observate în literatura etnică americană este chiar dialectica sa particulară, felul în care tratează şi reconciliază (sau nu) opoziţiile. În vreme ce prima generaţie de imigranţi, născuţi într-un număr impresionant de alte ţări şi stabiliţi abia recent în Statele Unite, ajunge foarte rar să producă texte literare valoroase în limba engleză (pe care ar trebui să o stăpânească la perfecţie pentru a se putea exprima corespunzător), urmaşii sunt de obicei cei care fac tranziţia către utilizarea eficientă a acestui mod de exteriorizare şi explorare de sine şi de ceilalţi. Cunoaşterea îndeaproape, nemediată, a limbii oficiale a teritoriului locuit este imperativă pentru transmiterea corectă şi de impact a informaţiei, cât şi a încărcăturii epice subtile, personale.

Cu toate acestea, prima generaţie de cetăţeni americani născuţi şi crescuţi pe teritoriul SUA se situează deja la o anumită distanţă de emoţia originală, de experienţa autentică a înstrăinării şi a adaptării, trăită de predecesorii lor. În volumul din 2006, David Cowart susţine că „dacă, în asemenea situaţii, aceşti scriitori caută să îşi reprezinte vechea ţară, ei sunt nevoiţi să facă acest lucru la mâna a doua: trebuie să reconstruiască fundalul pre-diasporic din amintirile generatoare de mituri ale părinţilor lor imigranţi. Publicul cititor american a avut experienţe pozitive cu asemenea materiale în textele unor Maxine Hong Kingston sau Amy Tan, dar în mâini mai puţin pricepute, ele pot deveni ceea ce Bharati Mukherjee caracterizează, devastator, drept «amestecuri lacrimogene de amintiri de familie şi scurte vizite prin satele strămoşilor». Scriitorii de primă generaţie s-au bucurat de multă atenţie din partea criticilor ale căror reacţii tind să fie modelate de teoria etnică şi post-colonială, care nu scriu în limba maternă. Multe cercetări academice s-au concentrat pe încercarea de a articula trăsăturile specifice condiţiei de american, african, asiatic, hispanic sau orice altă etnie. Adesea tendenţioase, aceste teorii ale identităţii sub-naţionale prefigurează probleme ce ţin de separare, diversitate, privare de drepturi politice şi alienare culturală”11.

În vreme ce indivizii, fie ei scriitori ori simpli membri ai variatelor comunităţi socio-culturale americane, pot fi tributari unei experienţe personale limitate, există în sfera academică diverse abordări înclinate să facă apel la generozitatea memoriei colective ca metodă de legitimare a vocilor literare ce depun mărturie despre realităţi pe care le deghizează sau traduc în (con)texte ficţionale. Individualitatea însăşi poate fi percepută drept conglomerat predeterminat, produs complex al unei lungi serii de factori. Istoria, etnia, genul, naţionalitatea, orientarea sexuală, familia contribuie în măsuri variabile la formarea individului şi, în consecinţă, la modelarea amintirilor acestuia şi la felul în care ele se regăsesc, ulterior, în diverse tipuri de discurs/ naraţiune/ comunicare.

Literatura produsă de membri ai variatelor grupări etnice stabilite pe teritoriul Statelor Unite se află în postura de a se adapta constant la circumstanţele interne şi externe ce determină modalităţile de expresie literară. Întrebările care se ridică sunt, la rându-le, numeroase. Pot discursurile literare alternative să conteste canonul literar american sau îl pot ele completa, alăturându-i-se printr-o universalizare a temelor? Este globalizarea o chestiune ce merită discutată şi în sfera ficţiunii, la fel ca în multe altele? Ar trebui luată în considerare apartenenţa etnică a autorilor în momentul analizării unei lucrări literare? Mai există încă o poveste-cadru a lumii americane, un curent central prin comparaţie cu care scriitura etnică să fie percepută drept producţie de nişă, limitată ca impact şi interes? Sau „pot paradigma centru-margine şi strategiile de lectură bazate pe rezistenţă să redea cu adevărat diversitatea zonei «literaturii etnice americane»? Dacă evreii şi literatura evreiască au devenit parte a sistemului şi nu se mai înscriu neapărat în canonul etnic, ce se întâmplă cu statutul literar al unui text extrem de popular, precum Beloved de Toni Morrison? Sau cu ascensiunea teoriilor frontierei din anii 1990?”12.

Răspunsurile sunt, evident, multiple şi nu îşi găsesc locul în cadrul unei prezentări generice. În plus, nu sunt de neglijat nici gradele de subiectivitate şi ficţionalitate ale scrierilor luate în discuţie, precum şi intenţiile ce determină alegerile făcute de autori în ce priveşte structura şi conţinutul cărţilor. În vreme ce multe texte provenite de la imigranţi de prima sau a doua generaţie încorporează, într-adevăr, o componentă semnificativă de observaţie şi critică socială, acesta nu reprezintă cu siguranţă unicul criteriu important aplicabil în interpretarea şi evaluarea lor. Situaţiile şi personajele create în proză pot fi simptomatice pentru un anumit mediu, dar nu trebuie confundate cu realitatea dacă respectiva scriere nu se plasează în sfera non-ficţiunii descriptive, a confesiunii, testimonialului, jurnalului, memoriilor, corespondenţei (care implică la rându-le o doză mai mică sau mai mare de subiectivitate).

Trebuie menţionat faptul că o metodă de studiu al literaturilor etnice americane care a câştigat teren în ultima vreme este cea comparativă. Cercetarea dedicată unor anumite comunităţi şi producţiei lor literare poate fi, astfel, integrată într-un dialog mai extins al vocilor, premiselor şi concluziilor, într-un gen de abordare simultan creativă şi deschisă către date culturale specifice. Concluzia lui Dean Franco oferă o încheiere potrivită acestei scurte prezentări a poziţiei aparte a literaturii etnice americane în zona studiilor culturale actuale:

„Diferenţele culturale în Statele Unite sunt produse de istorie, inclusiv de istoriile sclaviei, colonialismului şi genocidului, precum şi de dislocarea fizică a indivizilor prin imigraţie şi exil. Asemenea fenomene istorice reprezintă adevărate cataclisme pentru anumite grupuri de oameni şi constituie fisuri ale istoriei culturale, ruperi ale relaţiilor dintre oameni şi locuri. Mai mult, în ceea ce îi priveşte pe etnicii americani contemporani, simplul fapt al diferenţei şi, adesea, al marginalizării lor sociale se poate lega de aceste evenimente istorice. După cum explică Timothy Powell termenul de multiculturalism istoric, «culturile nu există în izolare, ci se întrepătrund în moduri infinit de complicate. A studia literatura african-americană, asiatic-americană sau chicano în izolare înseamnă a-ţi asuma riscul de a reifica fără voie o concepţie esenţialistă asupra identităţii culturale»”13.

Note:

1 Thomas J. Ferraro. Ethnic Passages. Literary Immigrants in Twentieth-Century America. Chicago and London: University of Chicago Press, 1993, p. 8.
2 Longman Dictionary of Contemporary English
3 Bonnie TuSmith. All My Relatives. Community in Contemporary Ethnic American Literatures. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1993, p. 2.
4 Ferraro, Ethnic Passages, p. 1.
5 Dean J. Franco. Ethnic American Literature. Comparing Chicano, Jewish, and African American Writing. Charlotesville and London: University of Virginia Press, 2006, p. 13-14.
6 Mihaela Irimia, Studii culturale britanice la Bucureşti. Interviu, „Dilema veche”, 11 iulie 2010, http://dilemaveche.ro/sectiune/studiipostuniversitare/ articol/studii-culturalebritanice- la-bucuresti-interviu-cu-prof-mi#
7 Ferraro, Ethnic Passages, p. 4.
8 Amritjit Singh; Joseph T. Skerrett Jr.; Robert E. Hogan. Memory, Narrative, Identity. New Essays in Ethnic American Literatures. Boston: Northeastern University Press, 1994, p. 11.
9 Ferraro, Ethnic Passages, p. 5.
10 Josephine G. Hendin. A Concise Companion to Postwar American Literature and Culture (Blackwell Publishing, 2004), p. 353.
11 David Cowart. Trailing Clouds. Immigrant Fiction in Contemporary America (Ithaca and London: Cornell University Press, 2006), p. 3.
12 Franco. Ethnic American Literature, p. 13.
13 Ibidem, p.7.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara