Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat de ---

Pentru majoritatea absolvenţilor de liceu proba scrisă de limba şi literatura română a examenului de bacalaureat este o provocare . Mulţi se tem că nu vor reuşi să obţină o notă bună sau măcar de trecere.

Competenţele pe care ei trebuie să le aibă la sfârşitul liceului, aşa cum sunt ele menţionate în programa disciplinei sunt: „1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare; 2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare; 3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.” Orice elev cu un nivel mediu de cunoştinţe ar trebui să facă dovada că în timpul celor patru ani de liceu a dobândit aceste competenţe.

De unde provine atunci disconfortul celor mai mulţi elevi în abordarea subiectelor de limbă şi literatură română de la examenul de bacalaureat?

Credem că există cel puţin două cauze principale care au transformat disciplina într-o vrăjitoare.

În primul rând, elevii nu mai au contact nemijlocit cu opera autorului. Preferă să citească un rezumat, un comentariu, de obicei de pe câte un site, şi li se pare firesc să îl prezinte apoi ca şi când le-ar aparţine. După ce au obţinut o notă sau au dat teza semestrială, uită cam tot ce au memorat. Ştiu din propria experienţă didactică ce reacţie au când îi întreb dacă cunosc sensul unui cuvânt din comentariul luat de-a gata. Alteori, înlocuiesc lectura cu filmul regizat după vreun roman sau nuvelă. Dispare astfel dorinţa de a reflecta asupra celor citite, de a savura frumuseţea unei fraze sau a unei imagini. Consecinţa unei asemenea stări de fapt se vede în ceea ce scriu şi în felul cum scriu. Ana din Moara cu noroc de I. Slavici se spânzură, iar Ana din romanul Ion de Liviu Rebreanu este omorîtă de bărbatul ei. Chiar elevii foarte buni sunt interesaţi de cantitatea pe care trebuie s-o recepteze, întrebând câte pagini are romanul sau nuvela pe care le-o recomanzi. Fragmentele reproduse în manuale nu sunt suficiente pentru redactarea eseului de la punctul al III-lea al probei scrise a examenului de bacalaureat, concepută de evaluatori ca o modalitate de verificare a cunoştinţelor despre întreaga operă (aspect specificat în programa şcolară).

Testele de lectură pe care unii profesori le dau înainte de a discuta, de exemplu, conţinutul unei proze scot cel mai bine în evidenţă încercarea elevilor de a „fenta” întrebarea prin răspunsuri vagi sau nepotrivite, ceea ce confirmă necunoaşterea textului. Să mai spunem că unii dintre ei uită cum să redacteze un rezumat sau să povestească? Cărţile de comentarii devin Biblii în clasa a XII-a şi, din păcate, chiar unii profesori le folosesc, preferându-le în locul recitirii textului pe care îl predau.

Limba română este disciplina şcolară care scoate cel mai bine în evidenţă falia dintre generaţii. Elevii secolului XXI nu manifestă niciun interes pentru valorile trecutului (excepţiile confirmă regula), trăiesc exclusiv în prezent şi în lumea virtuală, iar conştiinţa identitară se manifestă doar pe stadion şi nu în cea mai civilizată manieră. Progresele tehnologiei îi fascinează într-o asemenea măsură, încât lectura unei cărţi aproape că a dispărut din preocupările lor. Multe situaţii din viaţa cotidiană demonstrează o pronunţată gerontofobie a adolescenţilor.

Un alt aspect care îi ţine departe pe elevi de studiul aprofundat al literaturii române este, după cum cei mai mulţi mărturisesc, lipsa de interes pentru universul prezentat în operele autorilor canonici. Măreţia tragică a lui Ion sau incertitudinile lui Ştefan Gheorghidiu nu produc, în cele mai multe cazuri, nicio reacţie de empatie. Doar atunci când profesorul reuşeşte să actualizeze conţinuturile, elevii mai tresar şi devin interesaţi. În ceea ce priveşte studiul poeziei, îţi trebuie, ca profesor, o mare abilitate. Lectura minuţioasă a textului liric, dirijarea elevilor spre sesizarea semnificaţiei şi spre identificarea modalităţilor artistice de realizare a acestuia se izbesc, în general, de incapacitatea lor de a accepta convenţiile altui tip de limbaj decât cel cotidian.

Formarea unor deprinderi de exprimare clară, nuanţată, atât în scris, cât şi oral, este greu de realizat în aceste condiţii. Cât despre respectarea normelor limbii literare, ce să mai discutăm ! Se poate observa cu uşurinţă cât de „scrâşnită” este exprimarea unor tineri abia ieşiţi de pe băncile şcolii. Influenţa media este copleşitoare şi greşeli flagrante ale moderatorilor sau ale politicienilor sunt asumate de o parte dintre ei, de n-ar fi să amintim decât deja celebrele „eu ca şi elev...” sau „am citit decât un capitol” . Ne place sau nu, elevii nu mai citesc, iar atunci când o fac este ca obligaţie şcolară. Lectura de plăcere a devenit, cred eu, preocuparea unei elite. Chiar elevii foarte inteligenţi nu văd rostul unei asemenea preocupări care, în afara unor note bune, nu le aduce cine ştie ce beneficii imediate. Tinerii secolului XXI sunt grăbiţi. Vor rezultate palpabile, măsurabile, exacte, profit. Argumentul că lectura îi face să se cunoască mai bine sau să înţeleagă lumea altfel rămâne fără ecou. Cei de la real nu îşi ascund interesul pentru aspectele contemporane ale limbii române. Am discutat în clasă unele articole ale Rodicăi Zafiu publicate în „Dilema veche” sau în România literară şi trebuie să recunosc că au fost extrem de interesaţi fie de evoluţia sensurilor unor cuvinte, fie de asimilarea unor structuri lexicale de dată recentă. Aceştia îşi doresc reintroducerea orelor de limbă română, fiindcă evaluarea este mai puţin supusă subiectivităţii decât literatura.

În ceea ce priveşte clasele de uman, se cuvine a recunoaşte că opţiunea elevilor pentru acest profil este motivată, în primul rând, de dezinteresul pentru ştiinţe, pentru matematică. În clasele a XI-a şi a XII-a nu se mai fac aceste discipline, creşte numărul de ore opţionale la care notele se iau cu un efort mai mic. Sunt puţini elevii care optează pentru profilul uman pentru că sunt interesaţi de fenomenul literar, de cultură în general.

În al doilea rând, cred că presiunea pe care o resimt elevii la proba scrisă de limba română a examenului de bacalaureat se datorează , între altele, structurii subiectului. După cum se ştie, acesta cuprinde trei aspecte: I. un text la prima vedere dinr-un autor, urmat de nouă întrebări referitoare la acesta, II. un eseu argumentativ pe o temă dată şi III. un eseu structurat de 600-900 de cuvinte în care să abordeze un aspect din opera unui autor canonic („Temă şi viziune despre lume într-un roman interbelic” sau „Modalităţi de realizare a personajului într-un text dramatic studiat”, „Relaţiile dintre două personaje” etc.). Dacă la subiectele I şi II se pot evalua competenţele pe care le au în receptarea unui text literar, respectiv în redactarea unui eseu argumentativ pe o temă dată, subiectul al III-lea este reproductiv, fiindcă îi pune în situaţia de a memora comentarii, ei nefiind în stare să le facă, fie pentru că nu au citit, fie pentru că orele în care îşi formează deprinderile de redactare sunt insuficiene. Editurile Delfin, Art şi multe altele publică anual cărţi cu rezolvarea temelor de la subiectul al III-lea al probei scrise, dar acestea nu îi învaţă cum să redacteze, ci cum să reproducă. Tot la subiectul al III-lea li se impune elevilor să scrie 600-900 de cuvinte, fiindcă numai aşa primesc cele 14 puncte pentru redactare. Vă daţi seama ce plăcere este, în condiţii de examen, să stai să numeri cuvinte... În schimb, la primul subiect, baremul nu menţionează nicăieri cum este depunctat elevul pentru nerespectarea normelor limbii literare.

Pentru orice elev cât de cât con- ştiincios, modul în care au fost formulate subiectele în acest an atât la real, cât şi la uman nu trebuia să le creeze nicio panică. S-au dat simulări ale examenului, s-au făcut recapitulări, sunt licee unde ultima teză semestrială a durat trei ore şi a avut structura subiectului de bacalaureat. Să mai spunem şi că simulări ale examenului de bacalaureat dau şi elevii din clasele a XI-a,prin urmare sunt doi ani în care sunt obişnuiţi şi cu structura subiectului şi cu modul de formulare a cerinţelor. Vâlva s-a stâtnit din cauza elevilor nepregătiţi, care cred că pot să scrie orice, într-un dispreţ absolut faţă de noţiuni cum este, de exemplu, „perioada interbelică”, amplu studiată în cei patru ani de liceu. A confunda timpul în care se desfăşoară acţiunea romanului cu momentul de apariţie a acestuia şi a face şi petiţie prin care să ignori lucruri unanim acceptate înseamnă tupeu. Părinţii care i-au susţinut au aceeaşi mentalitate sau pun la fel de mult preţ pe studiul temeinic al disciplinei.

Situaţia de fapt ar trebui să-i determine pe cei care decid să diferenţieze subiectele în funcţie de specificul liceului. E greu, dacă nu imposibil, să pretinzi absolvenţilor de licee industriale, absolvenţilor de seral să aibă aceleaşi competenţe ca ale elevilor de la profilul matematică- informatică.

Formularea subiectelor de la punctul al III-lea (real, „Temă şi viziunea despre lume într-un roman interbelic” şi uman, „Modalităţi de construcţie a personajului într-un roman psihologic”) a generat numeroase discuţii, unele de-a dreptul ridicole. Cred că ar fi fost mult mai clar, la subiectul de la uman, să se opereze cu termenii „roman tradiţional”/ „roman modern” pentru a evita orice confuzie. În manualul de „Limba şi literatura română”, clasa a X-a, al Editurii Sigma, la pag. 93-94 se face o distincţie clară între cele două tipuri de roman, precizându-se autorii care sunt încadraţi în fiecare orientare, dar şi particularităţile specifice fiecărui tip de roman. Studiile de caz de la clasele a XI-a şi a XII-a le oferă profesorilor şi elevilor psibilitatea de a sistematiza cunoştinţele, de a găsi liantul dintre scriitorii studiaţi

Iată de ce cred că la proba scrisă de limba şi literatura română a examenului de bacalaureat subiectul se poate limita la două cerinţe mari. Se impune renunţarea la cea de a treia cerinţă, cea reproductivă, deoarece prin primele două pot fi evaluate toate competenţele vizate de progama şcolară. Astfel, primul punct ar putea conţine un text la prima vedere dintr-un autor studiat (alt text decât cel de la clasă). Întrebările fomulate vor avea ca scop evaluarea capacităţii elevului de a recepta corect ceea ce citeşte, a cunoştinţelor lui despre curentul literar în care se încadrează textul, a modalităţilor artistice de realizare, a deprinderilor de analiză literară. Întrebări de tipul, „Motivează folosirea virgulei în structura...” sau „Motivează folosirea cratimei”, identice cu cele de la examenul de evaluare naţională, sunt inadecvate unor elevi care termină liceul şi despre care vrem să credem că şi-au format deprinderile de scriere corectă încă din clasele gimnaziale. Mai mult, nu cred că este nevoie de nouă întrebări, unele formulate pentru cei care chiar habar nu au de nimic (de exemplu, „Transcrie două repere temporale”, 4 puncte !). Să li se ceară răspunsuri elaborate, nuanţate, argumentate prin valorificarea textului dat. Nerespectarea normelor limbii literare şi greşelile de exprimare să fie sancţionate drastic. Cel de-al doilea punct al lucrării scrise poate rămâne aşa cum este în momentul de faţă. Este o bună ocazie de a vedea cum gândeşte şi se exprimă absolventul de liceu, cum îşi susţine argumentele, ce conexiuni face, cum se raportează la diferitele aspecte al vieţii de zi cu zi, ce preocupări şi valori are. Am cunoscut elevi capabili să facă astfel de eseuri, cu idei, bine scrise, cu argumente solide, dar care nu puteau scrie mai mult de o pagină despre „Temă şi viziune despre...”

Iată de ce cred că, înainte de a apărea noile programe, noile manuale, ar fi bine să se facă schimbări care să îi vizeze pe elevii ce urmează să dea examenul de bacalaureat. Aceste generaţii resping organic reproducerea mecanică a unor cunoştinţe. Se descurcă, în schimb, atunci când trebuie să reflecteze asupra unor texte de dimensiuni reduse. Formarea deprinderilor specifice disciplinei trebuie gândită şi din perspectiva acestor generaţii care mai pot fi recuperate valorificând partea şi lăsându-le lor libertatea de a descoperi întregul.

Prof. Ioana Scoruş

N.r.: A se vedea şi editorialul din numărul 29 al R.l.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara