Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
Documente despre istoricul literar Al.Piru de Nicolae Scurtu

Biografia istoricului şi criticului literar, poetului, prozatorului şi memorialistului Al. Piru (1917–1993), deloc lineară, impune o cercetare atentă a documentelor primare, precum şi a epistolelor sale, care au menirea de a clarifica unele aspecte contradictorii ale existenţei sale.

Interesante, graţie informaţiilor şi comentariilor de istorie literară ce le conţin sunt epistolele trimise lui G. Călinescu, Perpessicius, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Const. Ciopraga, Virgil Treboniu, Pompiliu Marcea, Mircea Zaciu, Alec Hanţă, Mihai Drăgan, I.D. Lăudat şi alţii.

Epistolele trimise lui Perpessicius, necunoscute până acum, se constituie, de fapt, în glosări pertinente privitoare la restituirea ştiinţifică, critică şi filologică a operei eminesciene.

Se impune să precizez că istoricul şi criticul literar Al. Piru citea şi recitea, cu rigoare, opera lui Eminescu şi, de cele mai multe ori, apela la textul originar, stabilind cu exactitate, ce semnifică antum, postum şi variantă.

Comentariile şi observaţiile lui Al. Piru privitoare la strofele 66 şi 67 din poezia Antropomorfism sunt corecte, edificatoare şi vor fi preluate de Perpessicius în monumentala sa restituire a operei lui Mihai Eminescu.

Se cuvine să precizez că cele două epistole ale lui Al. Piru au fost atent citite şi adnotate de Perpessicius.

Impresionează, fireşte, în aceste microtexte critice, lectura bogată, informaţia exactă şi modul de argumentare, specifice istoricului literar Al. Piru.

*

[Bucureşti], 14 mai 1950

Stimate domnule Perpessicius,

Nu ştiam că strofele 66 şi 67 din Antropomorfism, citite de mine în ediţia N. Moraru1 şi în Opera lui Eminescu, III,2 262–263 de G. Călinescu, sunt complete.
Mulţumesc pentru comunicarea părţilor trunchiate din m[anu]s[cris], văd că le-am socotit greşit bruionare.
Situaţia reală fiind aşadar alta, sunt de acord că sincoparea strofelor cu pricina e mai dificilă, totuşi eu mă declar pentru din următoarele motive:
1. Aceste două strofe sunt aproape identice cu versurile posterioare din Scrisoarea V: „Tinere ce plin de visuri urmăreşti vreo femeie, / Pe când luna, scut de aur, străluceşte prin alee / Şi păstrează umbra verde cu misterioase dungi, / Nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi”, toate imaginile din ele figurând aci şi în restul Scrisorii (luna ca un „scut de-argint”, „umbre”, „dungi”, „urmăreşti pe vr’o femeie”, „minţii scurte”, „demonul din ochi-i” etc).
2. Dacă publicăm poemul Antropomorfism în întregime, va rezulta pentru cititor că Eminescu era un poet ce se copia pe el însuşi, ceea ce e supărător.
3. Nu poate fi vorba de psihologia „mamiţicilor” sau de morala cutărui editor (să zicem N. Moraru) în legătură cu Eminescu (în articolul Două note3 din Opere, III, pagina 12, Caragiale ne spune că Eminescu nu era androgin), în cazul de faţă însă poetul s-a ridicat singur de la glumă la gravitatea artei abandonând poemul Antropomorfism printre hârtii şi publicând numai Dalila.
4. Problema care se pune e într-adevă r aceasta: Ar mai fi publicat Eminescu însuşi poezia Antropomorfism după apariţia Dalilei? Dacă socotiţi că răspunsul poate fi afirmativ, atunci eu cred că poetul ar fi înlăturat măcar strofele 66 şi 67 ca fiind reluate în Scrisoarea V.
E drept că orice amputare într-un corp viu este dureroasă, aci trebuie să admitem însă consimţământul bolnavului.
De fapt respectivele versuri din Dalila anulează de la sine strofele 66–67 din Antropomorfism. Din fericire, după opinia mea, acesta din urmă nu pierde nimic prin suprimarea celor două strofe.
Imaginea cu localizarea oarecum vulgară (deşi naturalia non turpia) a demonului erotic („sub burtă”) e conţinută într-un vers dintr-o strofă de mai sus: „Duhul sfânt în chip de porumb nu din cer s-a pogorât / Ci mai jos de brâu l-avuse Iosif şi l-a dat Mariei.”
Fără strofele 66 şi 67, iarăşi după credinţa mea, poezia Antropomorfism se înfăţişează ca o operă constituită, natural, în forma genuină a altor versuri pe care Eminescu le-a lustruit mai puţin, deci cu unele crudităţi, nu lipsite de un geniu al truculenţei.
În aceste condiţii, strofele 66- 67 trebuiau neapărat amintite la comentariile Scrisorii V în volumul II şi evident ar urma să fie publicate în addenda Postumelor. (De ce în volumul V?)

Al. Piru

P.S.
Versul din strofa 67: „Ce cătaţi gândiri de înger-n ochii mari, care vă par...” apare şi la G. Călinescu cu ortografia n’ochii cum văd că transcrieţi şi d[umnea]v[oa]s[tră].
După mine apostroful după n n-are nici un sens. Ori îl punem înainte de n, ori îl înlocuim, după n, cu o linioară.

P.

*

[Bucureşti], 24 mai 1950

Stimate domnule Perpessicius,

E de la sine înţeles că n-am de gând să modific în vreun fel planul ediţiei d[umnea]v[oa]s[tră] de antume şi postume eminesciene şi dacă vam comunicat o părere a fost numai din plăcerea discuţiei... la centenarul poetului.
Deoarece ne-am fixat, cum ziceţi, pe poziţie, fiecare pe a sa, eu mă văd obligat de a mi-o apăra pe a mea.
Mă întrebaţi de unde ştiu că Antropomorfism e o poezie pe care Eminescu o abandonase. Răspund: fac o ipoteză. Poezia a fost compusă prin 1875. Cum să definim împrejurarea că Eminescu a ţinut-o prin hârtiile sale timp de 14 ani (sau opt ani dacă vreţi să luăm data de 1883 ca an la care Eminescu încetează de a publica)?
G. Călinescu susţine că poezia fusese făcută „după toate semnele pentru petrecerea prietenilor de la Junimea”, „în cerc restrâns”, deci nu în scopul publicării.
Indiferent dacă are sau nu dreptate, poezia n-a fost tipărită de Eminescu, fie că voia s-o definitiveze, fie că o socotea o simplă glumă.
Faptul că în Scrisoarea V a reluat cu foarte mici modificări două strofe din Antropomorfism pledează pentru ipoteza că nu mai avea de gând să tipărească poezia*.
D[umnea]v[oa]s[tră] însă îmi atrageţi atenţia că Eminescu „n-a publicat nici o Dalilă”. Cum aşa? Dar Dalila din Epoca ilustrată cu data de 1 ianuar[ie] 1886? Deşi fragment, poezia conţine versurile asemănătoare cu cele din Antropomorfism.
Vreţi să spuneţi (ca Ibrăileanu) că în 1886 Eminescu era incapabil a publica cu discernământ artistic? Dacă da, atunci cum se explică cvasidentitatea dintre fragmentul Dalila din E[poca] i[lustrată] şi manuscrisul ce luaţi ca bază pentru editarea Scrisorii V? De ce n-a dat Eminescu la tipar (căci în ultimă instanţă manuscrisul emana tot de la el) o variantă anterioară?
Fragmentul Dalila este, orice s-ar spune, o poezie antumă. Dacă în Opere, I, aţi publicat totuşi Scrisoarea V (postumă, variantă după Maiorescu la Scrisoarea IV) integrând fragmentul contextului, atunci de ce nu s-ar putea face operaţia inversă a dezintegrării în Antropomorfism? (numai a celor două strofe, se-nţelege).**
Cu privire la editarea altor postume şi a volumului IV îmi rezerv opiniile până la apariţie. Pentru moment vaş spune doar atât: că nu se poate face o discriminare între noţiunea de postumă şi noţiunea de variantă, orice variantă putând fi postumă şi orice postumă putând fi (teoretic) o variantă.
Postum nu înseamnă decât atât: tipărit după moartea autorului (orice alt sens e arbitrar).
Bunăoară variantele publicate de d[umnea]v[oa]s[tră] cu comentarii în volumele I–III sunt toate postume (terminate sau neterminate).

Al. Piru

___________

* Repet că în cazul că s-ar fi gândit la publicarea ei, ar fi eliminat el însuşi, indiscutabil, strofele 66-67.
** Nu suntem oare în epoca dezintegrării atomului?

Note

Originalele celor două epistole, inedite, se află la Biblioteca Academiei Române.
1. Mihai Eminescu – Poezii. Cu o prefaţă de N. Moraru. Bucureşti, Editura pentru Literatură şi Artă a Uniunii Scriitorilor din R.P.R., 1950, XXII + 333 pagini.
2. G. Călinescu – Opera lui Eminescu. [Volumul] III. Descrierea operei (Urmare). Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1935.
3. I.L. Caragiale – Opere [Volumul] III. Reminiscenţe şi notiţe critice. Ediţie îngrijită de Paul Zarifopol. Cu două planşe afară din text. Bucureşti, Editura „Cultura Naţională”, 1932.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara