Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
corespondenţă din praga de libuše valentová - Traducerile din română în cehă înainte de 1989 de ---

Privind istoria receptării literaturii române în mediul ceh, am putea să ne concentrăm mai ales asupra celor două aspecte fundamentale ale acestui proces, şi anume: asupra calităţii literare ale traducerilor (diferenţă între traducerea adecvată, echivalentă, şi cea proastă; felul cum valorile estetice din textul original sunt exprimate în textul-ţintă), sau asupra circumstanţelor care au decis în favoarea unor anumite opere literare, selectate spre traducere şi publicare (factori de ordin istoric, ideologic, cultural, consideraţi deseori ca simpla manifestare a gustului individual al traducătorului).

De data aceasta, ne vom ocupa de al doilea aspect al procesului de receptare, adică de acele circumstanţe oarecum extra-literare, „obiective”, care influenţează considerabil (dacă nu cumva decisiv) CE anume se traduce din literaturi străine în diferite momente ale istoriei.

Este binecunoscut faptul că fiecare popor îşi construieşte imaginea Celuilalt după propria mentalitate şi după propriile experienţe, aşa că felul cum este văzut un alt popor diferă de la o naţiune la alta, ceea ce se manifestă vizibil la nivelul limbii, în fel de fel de expresii şi idiomuri.1 De asemenea, mai mulţi filozofi din secolul XX încercau să formuleze această relaţie; să ne amintim, de exemplu, de Emmanuel Lévinas şi de ideile din tratatul său Totalité et Infini (1961). După filozoful francez, Celălalt vine la noi ca Străinul care ne tulbură şi nelinişteşte, vestindu-ne existenţa unei ţări în care nu ne-am născut. De la bun început, relaţia între Eu şi Străin se realizează ca act de vorbire: Celălalt îmi vorbeşte, iar cuvintele sale mă fac să ies din propriul Eu. Până la urmă, însă, distanţa care ne desparte, rămâne, dat fiind că dualitatea dintre noi persistă.

În cele ce urmează mi-am propus să ne întoarcem privirea spre principalele etape de receptare a literaturii române în mediul ceh şi să caracterizăm, în linii mari, prin ce contexte istorice, politice şi culturale a trecut procesul de cunoaştere (prin intermediul literaturii) între noi, cehii, şi ceilalţi, românii.

Prima perioadă a contactelor literarculturale între cehi şi români este legată de renaşterea naţională şi lupta pentru emancipare politică a ambelor popoare. În decembrie 1846, cunoscutul publicist ceh Karel Havlíèek Borovsky (1821-1856) oferă colegului său de breaslă din Ardeal, George Bariţiu (1812-1893), periodicul său Pražské noviny (Ziarul praghez), în schimbul Gazetei de Transilvania, convins fiind că această legătură ar contribui la o mai bună cunoaştere a naţiunilor asuprite din Austria: „Schimbul acesta va fi un prim pas de apropiere între noi. Chiar dacă la început nu ne vom înţelege complet (d-voastră cu boema mea, eu cu româneasca d-voastră), cu timpul se vor aranja lucrurile. Noi urmărim aici, în tot cazul, apropierea tuturor popoarelor nedominante (nicht herrschenden) din Austria.”2 Este evident că în această perioadă năzuinţa de a-i cunoaşte pe ceilalţi a fost determinată, în primul rând, de obiective politice. Dar, interesant lucru, scriitorul ceh subliniază şi necesitatea traducerii între „limba boemă” şi „româneasca” ziaristului ardelean. Circumstanţe asemănătoare însoţite de manifestaţii de apropiere şi de solidaritate au apărut şi în timpul Primului Război Mondial, când soldaţii transilvăneni răniţi au fost internaţi în mai multe spitale din Boemia, iar în spitalul din mănăstirea premonstraţilor de la Strahov, abatele Metodìj Zavoral (1862-1942) se ocupa de ei cu deosebită grijă, învăţând şi româneşte ca să se înţeleagă mai bine cu aceşti străini în suferinţă. În acelaşi scop, adică pentru a înlesni înţelegerea cu ei, romanistul şi întemeietorul studiilor româneşti la Praga, profesorul Jan Urban Jarník (1848-1923), a întocmit un modest manual de conversaţie, intitulat Conversaţii cu soldaţii răniţi, de origine românească.

Să revenim însă în a doua jumătate a secolului XIX când se manifestă din ce în ce mai puternic tendinţa de a depăşi preferinţe politice din perioada precedentă printr-o nouă orientare a activităţilor de traducere, şi anume prin străduinţa de a aduce în societatea cehă valori ale unor literaturi europene, cu scopul de a îmbogăţi cultura autohtonă. Cum arată teoreticianul traducerii Jiøí Levy în lucrarea sa Èeské teorie pøekladu (Teoriile cehe ale traducerii, 1957, ed. a 2-a 1996), această etapă atinge apogeul în vasta operă a scriitorilor-traducătorilor Jaroslav Vrchlicky şi Josef Václav Sládek. Cel din urmă afirmă într-o scrisoare din 1866: „Munca de traducere este una ingrată, dar eu mă simt recompensat prin faptul că cehii vor putea să dialogheze cu genii din alte popoare în limba cehă.”3 Interesul mediului receptor se lărgeşte de la ţările din Vestul Europei spre Est (în mod special spre literatura rusă) şi, ceva mai târziu, şi spre ţările sudest europene. În acest context, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului următor apar la noi primele traduceri din literatura română în limba cehă: Moara cu noroc, de Ioan Slavici (1889), Păcat şi alte nuvele, de I. L. Caragiale (1895), unele capitole din România pitorească de Alexandru Vlahuţă (1913) şi câte o nuvelă sau povestire de I. L. Caragiale, Constantin Sandu-Aldea, Mihail Sadoveanu, Ioan Slavici şi Alexandru Vlahuţă apărute în colecţia „Tisíc nejkrásnìjších novel svìtovych spisovatelù” (Cele mai frumoase o mie de nuvele de scriitori străini) de la prestigioasa editură pragheză Jos. R. Vilímek (1911-1915). Aceleaşi eforturi de a-i cunoaşte mai bine pe români caracterizează şi seria de foiletoane cu titlul Bukurešt’, publicate de clasicul literaturii cehe Jan Neruda (1871), însemnările cartografului Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorsky (Po Dunaji do Rumunska /Pe Dunăre până în România/, din 1896) şi notele de călătorie intitulate Bukurešt’ a dramaturgului Josef Štolba (1901).

Însă o adevărată înflorire a interesului pentru cultura şi literatura română începe abia după întemeierea Cehoslovaciei şi desăvârşirea unităţii statale a României, un imbold important reprezentându-l încheierea Micii Înţelegeri (1920-1921). Apropierea politică dintre cele două state a influenţat pozitiv şi schimburi în domeniul culturii şi învăţământului: câtorva filologi şi ziarişti cehi li s-au oferit stagii de studiu la Universitatea din Bucureşti. De asemenea şi editurile din Cehia au început să manifeste mai mult interes pentru o literatură considerată până atunci drept „exotică”. În această perioadă, preferinţele editorilor şi, la fel şi ale traducătorilor, se îndreptau spre operele scriitorilor români contemporani, cu evidenta intenţie de a prezenta ţara aliată drept o ţară europeană, pe cale de modernizare, dar şi cu tradiţii frumoase. Acest context favorabil explică un fenomen de-a dreptul uimitor, şi anume faptul că o serie de romane reprezentative din literatura română interbelică au fost atunci traduse si introduse pe piaţa literară din Cehoslovacia cu o rapiditate demnă de admirat: de exemplu, romanul Calea Victoriei (din 1929), a apărut în traducerea cehă chiar în anul următor; romanelePădurea spânzuraţilor şi Ion, în 1928 şi, respectiv, 1929; Ochii Maicii Domnului (din 1934) a apărut în cehă încă în 1936, iar Baltagul, în 1938. Ziarista şi traducătoarea pragheză Marie Karásková-Kojecká (1904-1976) îşi aducea aminte, spre sfârşitul vieţii, cum i-a cunoscut personal la Bucureşti pe Cezar Petrescu, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu ş.a. şi cum se străduia să-i introducă în mediul cultural ceh. Din amintirile ei reiese că şi editorii de atunci îşi dădeau silinţa să prezinte literatura română drept lectură modernă şi captivantă, şi foarte probabil din aceeaşi cauză au şi schimbat anumite titluri de carte, să sune mai atrăgător pentru publicul nostru. În felul acesta, Calea Victoriei a devenit Paøíž Vychodu, adică Parisul Răsăritului, iar Baltagul (un termen făcând parte din civilizaţia păstorească) a fost modificat în Tøi jezdci, adică Trei călăreţi, un titlu numai bun pentru un western. În perioada interbelică s-a format o primă generaţie de traducători cu pregătire profesională: pe lângă Marie Karásková-Kojecká o contribuţie însemnată în promovarea literaturii române în Cehoslovacia au adus profesoara de origine cehă de la Facultatea de Litere din Bratislava, Jindra Hušková-Flajšhansová (1898-1980), şi profesorul de literatură franceză şi română din Praga J. Š. Kvapil (1904-1975).

Destrămarea Cehoslovaciei şi ocuparea Boemiei şi Moraviei de către Germania fascistă, în 1939, a dus la întreruperea legăturilor existente. După eliberarea Cehoslovaciei în 1945, la care a contribuit şi armata română, legăturile diplomatice au fost repede reluate, iar în 1948 a fost semnat Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală (reînnoit la 16 august 1968). Relaţiile dintre cele două ţări au luat o amploare deosebită, inclusiv cele din domeniul culturii şi învăţământului.

În istoria studiilor româneşti din Cehia este important anul universitar 1950-1951, când la Facultatea de Litere a Universităţii Caroline ia fiinţă Secţia de limba şi literatura română. (Secţii asemănătoare au funcţionat de atunci şi la Brno şi la Olomouc; în aceste două centre universitare din Moravia, însă, nu mai există, în momentul de faţă.) La înfiinţarea secţiei pragheze a contribuit substanţial d-na Dr. Marie Kavková (1921-2000) care a condus timp de treizeci de ani Secţia de română la Facultatea de Litere din Praga, elaborând o serie de cursuri universitare şi studii privind istoria literaturii şi civilizaţiei române şi îndrumând câteva promoţii de românişti cehi. Preocupările sale de istoric literar au fost completate de o bogată activitate de traducător, orientată atât spre fondul clasic al literaturii române (I. L. Caragiale, L. Rebreanu, T. Arghezi, G. Călinescu, I. M. Sadoveanu, Cezar Petrescu), cât şi spre descoperirea unor valori noi (D. R. Popescu, Petru Popescu, Ana Blandiana ş.a.). Împreună cu foştii săi studenţi, profesoara Kavková a întocmit primul Dicţionar al scriitorilor români în limba cehă.4

Începând din anii cincizeci, sarcina popularizării literaturilor străine a fost preluată de către Editura de Stat pentru Literatură, Muzică şi Artă din Praga (SNKLHU), devenită mai târziu Editura Odeon. La început, redactorii editurii în colaborare cu traducători au întocmit câte o listă a „fondului clasic” pentru fiecare literatură străină, o acţiune necesară şi merituoasă, aşa că promovarea literaturii române în perioada de după război începe cu clasicii precum I. L. Caragiale, M. Eminescu, I. Creangă, I. Slavici. După aceea s-a continuat cu câţiva scriitori interbelici „realişti” sau „progresişti” precum L. Rebreanu, G. Călinescu, T. Arghezi şi G. Bogza. Dintre scriitorii contemporani, de o situaţie privilegiată s-au bucurat M. Sadoveanu şi Z. Stancu. Conducerea ideologică a celor două state „de democraţie populară” impunea în cultură principiile proletcultiste care urmau să se manifeste în artă prin aşa-zisul realism socialist. Iată un exemplu elocvent: scurtul roman Mitrea Cocor de Mihail Sadoveanu, tezist şi fără valoare artistică, a fost tradus în cehă imediat după apariţie şi publicat într-un tiraj mare nu o singură dată, ci chiar de două ori (1950, a 2-a ediţie 1951). După câte ştim, tot aşa a fost promovat şi în celelate ţări ale blocului sovietic. Dimpotrivă, nu era deloc simplu să fie introduşi pe piaţa literară din Cehoslovacia scriitorii aparţinând unor generaţii mai tinere şi mai nonconformişti faţă de regim; din fericire existau la noi reviste literare de ţinută precum Svìtová literatura (Literatura universală, 6 volume pe an), care a îndrăznit să publice nuvela Dor de D. R. Popescu (nr. 5/1966), câteva povestiri din Echinoxul nebunilor de A. E. Baconsky (nr. 1/1969) sau poezii de Ana Blandiana (nr. 2/1974).

Dezgheţul ideologic din România din anii şaizeci s-a sfârşit repede, după Tezele din iulie, iar Primăvara de la Praga a fost sugrumată de tancuri ruseşti, în august 1968. La noi, din anii şaptezeci se instaurase din nou regimul de strictă supraveghere ideologică, ceea ce a fost de fapt valabil şi pentru regimul dictatorial al lui Ceauşescu, însă între cele două conduceri nu mai exista încrederea de altădată. Volumul traducerilor din literatura română s-a limitat la două titluri pe an, ceea ce nu era nici pe departe suficient pentru ca cititorul ceh să-şi facă o imagine completă asupra fenomenului literar românesc. În plus, sub presiunea ideologică au fost uneori traduse şi tipărite unele titluri care nu au meritat-o de loc, de exemplu schematicul roman despre rezistenţa antifascistă din România, La porţile Severinului, de Ion Grecea. Abia în deceniul următor, datorită unor editori şi traducători mai curajoşi (în această ordine de idei, trebuie să-i menţionăm pe Marie Kavková, Jiøí Našinec şi Jitka Lukešová), au apărut, în sfârşit, câteva cărţi de indubitabilă valoare estetică care au reabilitat imaginea literaturii române la noi, atrăgând în acelaşi timp interesul unui public larg, ca de pildă Cinci nuvele româneşti (1984, M. Eliade, V. Voiculescu, Al. Philippide, Cezar Petrescu, H. Pătraşcu), Şarpele de M. Eliade (1986), Fascinaţia de L. Fulga (1985), Nuvele de G. Mihăescu (1986).

Această nouă orientare în domeniul traducerilor corespundea cu atmosfera socială din Cehoslovacia care se schimbase şi se radicalizase spre sfârşitul anilor ´80: printre oamenii din diferite straturi şi diferite medii circulau periodicele ilegale precum Lidové noviny (Ziarul poporului) şi cărţile unor scriitori disidenţi sau exilaţi (Václav Havel, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Milan Kundera, Josef Škvorecky ş.a.) apărute la editurile de samizdat sau din exil. Nu în ultimul rând, la reînnoirea valorilor literare a contribuit şi o serie de titluri bine selecţionate şi bine traduse din opera unor scriitori contemporani din Statele Unite, Franţa, Polonia, Ungaria şi chiar din Rusia.

În 1989, în Europa Centrală şi de Est se produce mult aşteptata cădere a regimurilor totalitare, iar în domeniul culturii dispar dintr-o dată toate tabuurile de ordin ideologic. Sigur, în locul lor avem de-a face cu o mulţime de alte obstacole, de ordin financiar, administrativ, politic etc., însă în cadrul statului de drept şi al libertăţilor democratice. Cum era de aşteptat, s-a schimbat substanţial şi peisajul literar din Cehia: au apărut numeroase edituri noi, au dispărut cele vechi; în locul Uniunii de Scriitori din trecut funcţionează două asociaţii profesioniste; a crescut numărul revistelor literare dintre care unele apar numai în forma electronică.

Fireşte, şi în domeniul traducerilor din literaturi străine se manifestă schimbări fundamentale. Este îmbucurător faptul că interesul pentru cultura ţării apropiate cum este România nu numai că persistă în Cehia, dar este chiar uşor ascendent. Numărul traducerilor nu se mai limitează la două titluri pe an. Traducătorii cehi, atât cei din generaţii mai în vârstă cât şi cei tineri, încearcă să prezinte publicului nostru cititor literatura română (mai ales cea de astăzi) în toată amploarea ei. Folosind terminologia renumitului lingvist Eugeniu Coşeriu,5 am putea afirma că în ultimele trei decenii asistăm la descoperirea unor varietăţi diatopice (zone periferice din România, literatura română din Republica Moldova, scriitori din exilul francez şi american) şi diastratice (proză, poezie, piese de teatru, eseuri, istoriografie, amintiri, jurnale).

Note:
1 Numeroase exemple semnificative sunt de găsit în lucrarea lingvistului Dan Ungureanu Zidul de aer.Tratat despre mentalităţi (Ed. Bastion, Timişoara 2008).
2 Citat după Ionescu-Nişcov, Traian: Relaţii social-culturale ceho-române (Epoca modernă), Ed. Dacia, ClujNapoca 1981, p. 10.
3 Levy, Jiøí: Èeské teorie pøekladu (1). Vyvojpøekladatelskych teorií a metod v èeské literatuøe. Ivo Železny, Praha 1996, p. 182
4 Kavková, Marie et al.: Slovník spisovatelù – Rumunsko, 398 pag. + Tabel cronologic de 66 de pag.
5 Vezi Coşeriu, Eugeniu: Lecţii de lingvistică generală, Editura ARC, Chişinău 2000, p. 263-265.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara